Visa allt om Hexagon Metrology Nordic AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 146 965 136 243 110 469 139 712 135 727 121 962 125 737 139 643 140 162 133 285
Övrig omsättning 623 483 1 319 380 754 259 211 226 790 216
Rörelseresultat (EBIT) -987 2 524 2 521 341 4 898 -11 551 -3 549 -16 868 -6 930 -1 729
Resultat efter finansnetto 612 2 526 2 718 437 4 696 -11 540 -3 829 -17 569 -8 060 -2 614
Årets resultat 435 1 975 703 676 15 417 -11 540 154 171 -17 569 1 940 -2 614
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 408 4 117 2 451 2 617 2 889 3 965 5 432 6 642 6 903 7 037
Omsättningstillgångar 243 163 234 959 238 484 231 257 241 793 231 313 229 529 75 656 68 393 68 971
Tillgångar 246 571 239 076 240 935 233 874 244 682 235 278 234 961 82 298 75 296 76 008
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 174 339 173 904 171 931 171 228 170 552 155 135 166 675 12 504 14 573 12 633
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 21 005 20 305 20 845 23 205 23 107 23 259 23 984 24 851 25 683 26 024
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 51 227 44 865 48 159 39 441 51 023 56 884 44 302 44 943 35 040 37 351
Skulder och eget kapital 246 571 239 074 240 935 233 874 244 682 235 278 234 961 82 298 75 296 76 008
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 1 279 1 728 1 157 1 518 1 579 1 005 369 606 1 775 1 726
Varav tantiem till styrelse & VD 429 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 36 874 35 768 24 353 29 136 23 179 31 524 40 484 35 737 32 891 33 720
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 19 976 18 382 13 930 16 102 19 234 17 663 13 692 18 084 18 367 17 515
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 147 588 136 726 111 788 140 092 136 481 122 221 125 948 139 869 140 952 133 501
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 52 55 57 60 58 56 64 61 76 78
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 826 2 477 1 938 2 329 2 340 2 178 1 965 2 289 1 844 1 709
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 118 1 016 692 779 758 896 852 892 698 679
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 190 3 267 3 452 341 6 341 -9 835 -309 -14 943 -4 869 392
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,87% 23,33% -20,93% 2,94% 11,29% -3,00% -9,96% -0,37% 5,16% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,47% 1,34% 1,44% 0,54% 2,28% -4,44% -1,22% -20,20% -8,75% -2,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,79% 2,35% 3,14% 0,91% 4,12% -8,56% -2,28% -11,91% -4,70% -1,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 26,62% 28,49% 26,62% 23,96% 28,42% 23,77% 23,29% 18,66% 23,19% 27,04%
Rörelsekapital/omsättning 130,60% 139,53% 172,29% 137,29% 140,55% 143,02% 147,31% 21,99% 23,80% 23,72%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 70,71% 72,74% 71,36% 73,21% 69,70% 65,94% 70,94% 15,19% 19,35% 16,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 436,41% 480,50% 452,07% 534,46% 439,64% 378,72% 480,07% 129,87% 124,33% 121,99%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!