Visa allt om Staffanstorps Städ AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 24 655 23 384 27 498 22 286 20 458 16 476 13 493 12 255 10 367 8 519
Övrig omsättning 1 856 1 247 1 314 551 585 691 746 628 734 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 200 1 794 3 327 1 535 1 346 1 026 735 128 19 96
Resultat efter finansnetto 660 1 327 3 329 1 504 1 322 1 024 736 126 17 97
Årets resultat 510 771 1 948 853 753 584 567 92 10 70
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 26 046 24 955 8 303 3 123 3 233 308 201 332 261 263
Omsättningstillgångar 4 378 5 176 9 787 6 689 5 921 5 693 4 440 3 170 2 916 2 409
Tillgångar 30 424 30 131 18 090 9 811 9 154 6 000 4 641 3 502 3 177 2 672
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 238 4 728 3 957 2 009 1 295 892 1 009 441 349 403
Obeskattade reserver 2 188 2 188 1 845 1 004 608 265 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 16 842 16 019 0 582 1 315 0 0 20 30 38
Kortfristiga skulder 6 155 7 197 12 289 6 217 5 936 4 843 3 632 3 040 2 798 2 230
Skulder och eget kapital 30 424 30 131 18 090 9 811 9 154 6 000 4 641 3 502 3 177 2 672
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 7 174 5 803 4 659
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 0 2 704 2 148 1 683
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 140 350 700 0 0 95
Omsättning 26 511 24 631 28 812 22 837 21 043 17 167 14 239 12 883 11 101 8 519
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 49 46 51 46 46 36 35 26 22 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 503 508 539 484 445 458 386 471 471 370
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 344 365 342 337 306 333 312 385 368 249
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 223 1 887 3 420 1 649 1 491 1 134 802 226 152 212
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,44% -14,96% 23,39% 8,94% 24,17% 22,11% 10,10% 18,21% 21,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,94% 5,95% 18,56% 15,65% 14,70% 17,10% 15,86% 3,68% 0,63% 3,78%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,87% 7,67% 12,21% 6,89% 6,58% 6,23% 5,45% 1,05% 0,19% 1,19%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 82,92% 84,37% 79,16% 83,38% 82,84% 86,32% 94,27% 93,18% 88,68% 86,63%
Rörelsekapital/omsättning -7,21% -8,64% -9,10% 2,12% -0,07% 5,16% 5,99% 1,06% 1,14% 2,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,83% 21,36% 29,83% 28,46% 19,33% 18,31% 21,74% 12,59% 10,99% 15,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 70,92% 71,64% 79,46% 107,19% 99,28% 116,91% 121,28% 102,17% 101,72% 107,49%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!