Visa allt om HSM i Linköping AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 75 093 35 103 33 207 31 937 40 179 34 256 35 229 36 960 49 717 17 747
Övrig omsättning 3 245 252 164 59 0 71 304 0 1 124 173
Rörelseresultat (EBIT) 4 158 1 852 2 496 2 307 2 791 1 383 2 242 2 346 464 55
Resultat efter finansnetto 4 079 1 805 2 487 2 482 2 706 1 202 2 013 1 997 108 -233
Årets resultat 2 824 1 381 1 452 1 404 1 708 689 1 130 1 313 72 -5
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 802 1 855 1 121 1 574 1 529 1 558 939 3 406 3 160 1 399
Omsättningstillgångar 24 063 16 871 13 519 14 462 18 401 13 340 14 316 15 618 17 616 10 634
Tillgångar 25 865 18 726 14 641 16 037 19 930 14 898 15 254 19 024 20 775 12 033
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 226 5 402 6 020 6 568 7 164 5 456 4 767 3 638 4 424 4 353
Obeskattade reserver 3 999 3 494 3 451 2 821 2 157 1 662 1 352 822 515 515
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 422 1 250 801 750 534 2 919 2 461 4 292 5 213 1 028
Kortfristiga skulder 13 218 8 581 4 368 5 897 10 076 4 861 6 674 10 273 10 623 6 138
Skulder och eget kapital 25 865 18 726 14 641 16 037 19 930 14 898 15 254 19 024 20 775 12 033
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 4 785 5 830 5 679
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - - - - - 0 - 1 649 2 126 1 966
Utdelning till aktieägare 0 0 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 0
Omsättning 78 338 35 355 33 371 31 996 40 179 34 327 35 533 36 960 50 841 17 920
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 23 16 15 14 14 16 20 20 20 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 265 2 194 2 214 2 281 2 870 2 141 1 761 1 848 2 486 887
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 546 513 512 530 527 437 340 331 416 364
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 559 2 154 2 799 2 529 3 039 1 599 2 404 2 862 718 296
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 113,92% 5,71% 3,98% -20,51% 17,29% -2,76% -4,68% -25,66% 180,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,08% 9,89% 17,23% 15,69% 14,00% 9,28% 14,75% 12,35% 2,33% 0,47%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,54% 5,28% 7,60% 7,88% 6,95% 4,04% 6,39% 6,36% 0,97% 0,32%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 33,00% 47,79% 53,44% 48,74% 44,79% 43,64% 47,22% 41,50% 34,68% 62,06%
Rörelsekapital/omsättning 14,44% 23,62% 27,56% 26,82% 20,72% 24,75% 21,69% 14,46% 14,07% 25,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,86% 43,40% 59,50% 54,68% 44,39% 45,32% 38,16% 22,49% 23,23% 39,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 141,31% 167,19% 289,31% 224,55% 169,72% 234,91% 190,19% 146,97% 154,30% 142,73%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!