Visa allt om Digital Studion P.S. Aktiebolag
Visa allt om Digital Studion P.S. Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 799 0 549 1 059 795 2 756 962 719 756 1 129
Övrig omsättning - - 5 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -27 -51 -4 307 -17 894 160 54 49 189
Resultat efter finansnetto 28 -108 8 620 860 631 794 62 -44 42 174
Årets resultat 30 -90 8 632 748 691 439 55 -44 36 174
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 486 8 876 0 2 297 1 883 1 883 1 883 1 886 39 91
Omsättningstillgångar 1 556 225 10 438 486 216 301 587 297 295 553
Tillgångar 9 042 9 101 10 438 2 783 2 099 2 184 2 471 2 183 334 645
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 728 8 898 10 188 1 757 1 158 567 148 92 206 262
Obeskattade reserver 173 175 193 205 138 198 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 500 1 000 1 850 1 850 0 0
Kortfristiga skulder 141 28 57 822 303 419 473 240 127 384
Skulder och eget kapital 9 042 9 101 10 438 2 783 2 099 2 184 2 471 2 183 334 645
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 426 480 360 360 360 511
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 389 514 120 90 60 60 60 60
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 130 176 186 195 149 150 155 192
Utdelning till aktieägare 167 200 1 200 200 150 100 20 0 70 91
Omsättning 799 0 554 1 059 795 2 756 962 719 756 1 129
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 0 1 1 2 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 799 - 549 1 059 398 2 756 481 360 378 565
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 114 - 519 690 368 764 285 285 288 382
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 92 -51 -4 307 -17 894 163 57 52 192
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% -48,16% 33,21% -71,15% 186,49% 33,80% -4,89% -33,04% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,31% - 82,67% 32,30% 32,49% 41,12% 6,52% 2,47% 15,27% 29,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,50% - 1 571,77% 84,89% 85,79% 32,58% 16,74% 7,51% 6,75% 16,74%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 54,32% - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 177,10% - 1 890,89% -31,73% -10,94% -4,28% 11,85% 7,93% 22,22% 14,97%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 98,02% 99,27% 99,05% 68,88% 60,01% 32,64% 5,99% 4,21% 61,68% 40,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 446,10% 803,57% 18 312,28% 59,12% 71,29% 71,84% 124,10% 123,75% 232,28% 144,01%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...