Visa allt om Backa Industriservice AB
Visa allt om Backa Industriservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 921 1 935 455 663 1 604 1 230 1 838 370 896 1 063
Övrig omsättning - - 3 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 84 790 -125 15 277 113 182 -263 20 80
Resultat efter finansnetto 84 789 -126 15 277 117 171 -300 -9 33
Årets resultat 48 498 -118 58 183 117 171 -300 -9 33
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 5 24 51 38 54 91 143 58
Omsättningstillgångar 987 1 149 380 539 555 257 485 201 272 658
Tillgångar 987 1 149 386 563 605 295 539 292 415 716
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 351 723 225 343 285 102 -135 -306 -6 3
Obeskattade reserver 185 163 -20 -12 53 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 300 0 0 0 0 65 418 507 261 530
Kortfristiga skulder 151 262 181 232 268 127 256 91 160 183
Skulder och eget kapital 987 1 149 386 563 605 295 539 292 415 716
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - 71 - 82 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 61 110 132 159 0 15 353 21 65 98
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 9 11 13 16 22 14 89 7 20 43
Utdelning till aktieägare 0 420 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 921 1 935 458 663 1 604 1 230 1 838 370 896 1 063
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 921 1 935 455 - 1 604 1 230 1 838 370 896 1 063
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 109 261 157 - 191 100 537 29 116 218
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 87 795 -106 42 299 129 212 -221 80 177
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -52,40% 325,27% -31,37% -58,67% 30,41% -33,08% 396,76% -58,71% -15,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,51% 68,76% -32,38% 2,66% 45,79% 39,66% 33,77% -90,07% 4,82% 11,17%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,12% 40,83% -27,47% 2,26% 17,27% 9,51% 9,90% -71,08% 2,23% 7,53%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 68,30% 77,36% 78,90% 76,92% 56,48% 63,41% 49,02% 35,95% 55,13% 65,10%
Rörelsekapital/omsättning 90,77% 45,84% 43,74% 46,30% 17,89% 10,57% 12,46% 29,73% 12,50% 44,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,18% 73,99% 54,25% 59,35% 53,56% 34,58% -25,05% -104,79% -1,45% 0,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 653,64% 438,55% 209,94% 232,33% 207,09% 202,36% 189,45% 107,69% 63,12% 286,34%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...