Visa allt om Broby Spår AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 133 351 62 823 205 136 137 775 226 676 286 470 83 749 120 717 317 273 151 314
Övrig omsättning 262 846 1 099 263 3 76 29 19 0 103
Rörelseresultat (EBIT) -13 207 -8 633 14 359 -9 851 14 970 19 542 4 737 8 965 24 023 14 893
Resultat efter finansnetto -13 193 -8 612 14 484 -11 238 15 062 19 465 4 729 9 268 24 074 15 079
Årets resultat 6 685 -7 090 2 231 -2 498 1 021 495 1 068 375 12 132 10 094
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 641 4 678 5 712 5 930 7 758 7 191 7 166 6 419 6 003 6 055
Omsättningstillgångar 74 520 40 839 71 741 56 713 90 587 62 308 45 091 56 664 87 792 61 576
Tillgångar 80 161 45 517 77 453 62 643 98 345 69 499 52 257 63 083 93 795 67 631
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 27 569 20 884 27 974 25 743 31 286 30 265 29 770 28 702 28 327 16 195
Obeskattade reserver 829 0 1 515 1 868 2 248 2 273 2 555 5 268 5 088 5 025
Avsättningar (tkr) 1 733 1 827 1 919 1 678 1 261 1 094 1 133 0 7 1 635
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 50 030 22 806 46 045 33 354 63 550 35 867 18 799 29 113 60 373 44 776
Skulder och eget kapital 80 161 45 517 77 453 62 643 98 345 69 499 52 257 63 083 93 795 67 631
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 1 574 1 450 126 3 174 2 268 1 323 1 239 889 858 974
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 16 693 13 154 16 192 9 426 9 040 18 336 10 067 9 415 18 388 7 066
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 8 877 9 001 6 380 10 594 7 649 3 324 6 508 6 650 5 731 3 265
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 133 613 63 669 206 235 138 038 226 679 286 546 83 778 120 736 317 273 151 417
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 29 29 24 27 32 20 17 19 20 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 598 2 166 8 547 5 103 7 084 14 324 4 926 6 354 15 864 7 964
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 936 814 946 859 592 1 149 1 048 892 1 249 595
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -13 207 -7 446 14 359 -9 851 14 970 20 869 6 018 10 037 25 286 15 996
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 112,26% -69,37% 48,89% -39,22% -20,87% 242,06% -30,62% -61,95% 109,68% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -16,46% -18,92% 18,70% -15,61% 15,33% 28,18% 9,09% 14,72% 25,81% 22,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -9,89% -13,71% 7,06% -7,10% 6,65% 6,84% 5,67% 7,69% 7,63% 9,97%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 8,98% 13,47% 11,89% -0,04% 10,32% 7,67% 8,56% 9,82% 8,99% 10,16%
Rörelsekapital/omsättning 18,37% 28,70% 12,53% 16,95% 11,93% 9,23% 31,39% 22,82% 8,64% 11,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,20% 45,88% 37,64% 43,42% 33,60% 46,10% 60,78% 52,01% 34,43% 29,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 148,95% 179,07% 155,81% 170,03% 139,19% 173,72% 231,09% 183,94% 145,42% 137,52%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!