Visa allt om Recorded Future Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 377 733 240 952 195 397 172 093 105 918 67 529 44 379 29 099 21 219 25 606
Övrig omsättning 64 246 20 913 14 836 5 123 972 2 600 1 445 0
Rörelseresultat (EBIT) 14 762 6 707 6 843 3 338 3 267 1 650 1 118 126 246 221
Resultat efter finansnetto 15 446 6 874 3 312 1 549 1 971 1 363 1 163 268 253 224
Årets resultat 10 659 5 224 2 268 739 1 735 979 598 116 125 101
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 36 852 24 539 16 491 5 698 1 097 709 370 416 440 587
Omsättningstillgångar 447 047 250 634 172 102 128 068 97 574 52 777 24 940 6 687 3 208 3 156
Tillgångar 483 898 275 173 188 593 133 766 98 671 53 486 25 310 7 103 3 648 3 743
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 33 022 22 363 17 138 14 870 3 870 2 135 1 157 559 444 319
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 583 671 331 239 162
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 79 551 42 683 20 476 16 250 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 371 325 210 127 150 979 102 646 94 801 50 768 23 483 6 213 2 965 3 262
Skulder och eget kapital 483 898 275 173 188 593 133 766 98 671 53 486 25 310 7 103 3 648 3 743
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 3 570 2 797 2 553 - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 103 402 65 354 50 754 - - - - 15 452 11 011 12 216
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 38 956 29 090 20 822 - - - 0 6 205 4 339 4 634
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 441 979 261 865 210 233 177 216 106 890 67 531 44 979 29 100 21 664 25 606
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 116 88 71 67 65 44 31 25 19 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 256 2 738 2 752 2 569 1 630 1 535 1 432 1 164 1 117 1 348
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 668 1 472 1 500 1 343 1 297 1 155 1 161 903 829 917
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 28 935 15 910 7 837 4 031 3 662 1 958 1 372 370 498 453
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 56,77% 23,31% 13,54% 62,48% 56,85% 52,16% 52,51% 37,14% -17,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,22% 2,62% 3,63% 2,50% 3,47% 3,67% 4,97% 3,98% 7,13% 6,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,13% 2,99% 3,50% 1,94% 3,23% 2,90% 2,83% 0,97% 1,23% 0,96%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,92% 99,85% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 20,05% 16,81% 10,81% 14,77% 2,62% 2,98% 3,28% 1,63% 1,15% -0,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 6,82% 8,13% 9,09% 11,12% 3,92% 4,84% 6,64% 11,50% 17,28% 11,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 120,39% 119,28% 113,99% 124,77% 102,93% 103,96% 106,20% 107,63% 108,20% 96,75%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!