Visa allt om Nilssons Lantbruk i Skavdal AB
Visa allt om Nilssons Lantbruk i Skavdal AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 751 403 485 469 370 346 405 284 595 781
Övrig omsättning 125 140 144 131 98 98 113 119 142 109
Rörelseresultat (EBIT) 11 27 -10 -7 63 14 8 66 269 360
Resultat efter finansnetto 16 34 13 28 99 29 11 98 321 387
Årets resultat 19 51 30 26 26 42 44 63 182 214
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 443 454 395 404 404 217 223 159 156 241
Omsättningstillgångar 1 605 1 759 1 583 1 754 1 544 1 665 1 626 1 727 1 795 1 383
Tillgångar 2 047 2 212 1 978 2 159 1 948 1 883 1 849 1 886 1 952 1 625
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 825 1 805 1 755 1 724 1 699 1 672 1 648 1 604 1 540 1 358
Obeskattade reserver 96 103 136 162 169 109 139 188 178 102
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 8 16 28 29 14 6 11 13 21
Kortfristiga skulder 125 295 71 244 52 87 56 84 220 143
Skulder och eget kapital 2 047 2 212 1 978 2 159 1 948 1 883 1 849 1 886 1 952 1 625
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 70 0 60 60 60 66
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 62 88 82 72 0 70 13 18 20 23
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 12 13 7 4 3 3 4 6 14 23
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0
Omsättning 876 543 629 600 468 444 518 403 737 890
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 751 403 485 469 370 346 405 284 595 781
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 74 101 89 76 73 73 77 83 94 112
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 27 40 0 3 73 24 13 66 276 385
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 86,35% -16,91% 3,41% 26,76% 6,94% -14,57% 42,61% -52,27% -23,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,78% 1,49% 0,66% 1,34% 5,13% 1,54% 0,59% 5,30% 16,50% 24,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,13% 8,19% 2,68% 6,18% 27,03% 8,38% 2,72% 35,21% 54,12% 49,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 23,70% 21,09% 26,80% 31,56% 56,49% 73,70% 42,96% 76,41% 73,45% 77,21%
Rörelsekapital/omsättning 197,07% 363,28% 311,75% 321,96% 403,24% 456,07% 387,65% 578,52% 264,71% 158,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 92,81% 85,23% 94,09% 85,38% 93,61% 93,06% 94,67% 92,22% 85,46% 88,09%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 117,60% 465,76% 1 740,85% 580,33% 2 269,23% 1 555,17% 2 419,64% 1 679,76% 709,09% 837,06%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...