Visa allt om Vadstena Bil & Däckservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 35 900 55 598 34 405 50 562 41 560 52 508 59 045 49 240 50 183 48 375
Övrig omsättning 637 1 562 465 667 473 519 660 486 502 480
Rörelseresultat (EBIT) 771 1 971 -305 1 397 146 -15 983 474 1 119 2 100
Resultat efter finansnetto 747 1 872 -342 1 386 66 -845 855 410 952 2 858
Årets resultat 674 1 059 -342 796 51 -783 596 321 1 627 1 976
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 534 14 468 15 290 15 996 16 786 16 462 17 585 12 756 12 885 12 980
Omsättningstillgångar 9 131 10 427 8 279 8 760 5 072 6 558 10 511 10 671 10 529 11 734
Tillgångar 22 664 24 895 23 570 24 756 21 858 23 020 28 096 23 427 23 414 24 714
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 196 16 523 15 464 15 806 15 309 15 259 16 042 18 446 18 750 17 748
Obeskattade reserver 874 939 350 350 0 0 63 51 63 1 243
Avsättningar (tkr) 15 124 94 70 35 0 127 97 67 37
Långfristiga skulder 1 835 2 425 2 761 4 386 4 522 5 019 8 351 1 934 2 502 1 418
Kortfristiga skulder 2 745 4 884 4 901 4 145 1 992 2 743 3 514 2 898 2 031 4 267
Skulder och eget kapital 22 664 24 895 23 570 24 756 21 858 23 020 28 096 23 427 23 414 24 714
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 3 140 3 290 2 792
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 0 1 298 1 271 1 214
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 3 000 625 625
Omsättning 36 537 57 160 34 870 51 229 42 033 53 027 59 705 49 726 50 685 48 855
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 9 9 9 10 11 11 10 10 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 989 6 178 3 823 5 618 4 156 4 773 5 368 4 924 5 018 5 375
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 626 612 554 541 516 516 511 466 461 384
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 611 2 879 612 2 291 992 630 1 557 1 028 1 666 2 653
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -35,43% 61,60% -31,95% 21,66% -20,85% -11,07% 19,91% -1,88% 3,74% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,50% 7,92% -1,29% 5,65% 0,67% -0,06% 3,51% 3,32% 4,82% 12,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,21% 3,55% -0,89% 2,76% 0,35% -0,03% 1,67% 1,58% 2,25% 6,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 23,28% 15,64% 19,83% 16,28% 17,48% 14,97% 14,42% 13,81% 14,57% 16,58%
Rörelsekapital/omsättning 17,79% 9,97% 9,82% 9,13% 7,41% 7,27% 11,85% 15,79% 16,93% 15,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 78,88% 69,31% 66,77% 64,95% 70,04% 66,29% 57,27% 78,91% 80,29% 75,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 122,30% 55,45% 18,38% 40,55% 54,77% 51,70% 76,78% 124,05% 116,35% 99,74%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!