Visa allt om P.A.R.K.s Tjänster & Service AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2013 är 8 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 1 674 3 206 3 178 4 271 3 397 3 838 3 374 2 683 2 302 3 111
Övrig omsättning 69 20 0 8 2 0 0 0 22 337
Rörelseresultat (EBIT) 246 94 319 394 264 3 11 425 -385 -60
Resultat efter finansnetto 123 93 821 393 279 495 423 501 83 159
Årets resultat 58 57 773 294 214 493 421 501 83 159
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 233 362 294 386 566 488 480 100 117 414
Omsättningstillgångar 1 578 1 659 1 704 1 697 1 614 1 682 1 198 1 228 939 1 747
Tillgångar 1 811 2 022 1 998 2 083 2 180 2 170 1 678 1 328 1 055 2 161
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 601 1 543 1 486 713 1 043 830 687 616 266 682
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 188 128 68 116 56 120 60 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 121 80 218 78 225 337
Kortfristiga skulder 22 350 444 1 255 960 1 140 712 635 566 1 142
Skulder och eget kapital 1 811 2 022 1 998 2 083 2 180 2 170 1 678 1 328 1 055 2 161
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 1 053 1 086 1 132
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 383 273 294
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 625 0 350 350 150 500
Omsättning 1 743 3 226 3 178 4 279 3 399 3 838 3 374 2 683 2 324 3 448
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 837 1 603 1 059 1 424 1 132 1 279 1 125 894 576 778
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 424 930 572 732 503 615 418 485 346 359
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 256 122 389 456 374 80 65 441 -350 71
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -47,79% 0,88% -25,59% 25,73% -11,49% 13,75% 25,75% 16,55% -26,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,58% 4,70% 41,09% 18,96% 13,12% 23,18% 25,69% 38,10% 9,00% 8,79%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,70% 2,96% 25,83% 9,25% 8,42% 13,11% 12,77% 18,86% 4,13% 6,11%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,88% 87,40% 94,40% 80,31% 81,07% 76,42% 60,94% 94,07% 83,15% 65,19%
Rörelsekapital/omsättning 92,95% 40,83% 39,65% 10,35% 19,25% 14,12% 14,40% 22,10% 16,20% 19,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 88,40% 76,31% 74,37% 34,23% 47,84% 38,25% 40,94% 46,39% 25,21% 31,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 7 172,73% 474,00% 383,78% 135,22% 168,12% 147,54% 168,26% 193,39% 165,90% 152,98%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!