Visa allt om Strandbergs Åkeri i Ö-vik AB
Visa allt om Strandbergs Åkeri i Ö-vik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 753 2 966 2 610 3 143 2 861 3 229 7 303 7 351 8 148 8 057
Övrig omsättning 9 191 90 54 79 - 71 79 57 -
Rörelseresultat (EBIT) 200 730 344 641 205 478 763 448 486 693
Resultat efter finansnetto 199 834 408 620 206 489 674 371 503 609
Årets resultat 359 300 427 502 239 533 446 422 464 681
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 390 5 312 3 760 2 855 2 551 2 911 5 614 4 690 4 308 4 518
Omsättningstillgångar 4 467 5 459 4 285 1 912 1 066 2 704 2 412 3 123 3 394 2 880
Tillgångar 8 857 10 771 8 045 4 767 3 617 5 615 8 026 7 812 7 702 7 398
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 942 5 738 5 438 2 249 1 747 3 611 3 208 2 892 2 591 2 227
Obeskattade reserver 1 239 1 481 1 037 1 052 1 083 1 224 1 471 1 427 1 647 1 817
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 390 1 235 1 235 498 478 466 2 559 2 512 2 453 2 287
Kortfristiga skulder 286 2 318 336 968 311 314 787 982 1 012 1 067
Skulder och eget kapital 8 857 10 771 8 045 4 767 3 617 5 615 8 026 7 812 7 702 7 398
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 0 1 049 1 000 983 960
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 580 446 481 565 565 737 902 890 1 048
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 199 123 142 152 177 882 929 904 953
Utdelning till aktieägare 2 900 155 0 0 0 0 130 130 120 100
Omsättning 2 762 3 157 2 700 3 197 2 940 3 229 7 374 7 430 8 205 8 057
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 2 2 2 6 5 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 753 2 966 1 305 1 572 1 431 1 615 1 217 1 470 1 358 1 343
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 749 789 300 312 384 356 453 580 467 501
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 617 1 093 706 960 568 840 1 512 1 132 1 110 1 326
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,18% 13,64% -16,96% 9,86% -11,40% -55,79% -0,65% -9,78% 1,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,30% 7,74% 6,48% 13,87% 6,30% 8,99% 9,63% 6,04% 7,95% 10,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,41% 28,12% 19,96% 21,03% 7,97% 15,64% 10,58% 6,42% 7,51% 9,40%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 151,87% 105,90% 151,30% 30,03% 26,39% 74,02% 22,25% 29,13% 29,23% 22,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 78,00% 64,00% 77,65% 64,39% 70,37% 80,38% 53,48% 50,48% 49,04% 47,79%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 561,89% 235,50% 1 275,30% 197,52% 342,77% 861,15% 306,48% 318,02% 335,38% 269,92%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...