Visa allt om Barnhuset i Stenungsund AB
Visa allt om Barnhuset i Stenungsund AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 17 710 17 014 15 714 12 730 12 968 13 256 11 601 9 745 9 691 9 648
Övrig omsättning 133 60 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 299 578 -153 277 633 856 279 23 434 178
Resultat efter finansnetto 261 525 -204 264 607 805 260 -7 396 143
Årets resultat 293 408 3 143 331 442 189 -7 283 103
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 96 136 177 35 55 75 95 15 2 6
Omsättningstillgångar 5 687 4 925 4 918 3 375 3 656 3 280 3 097 2 459 2 503 2 529
Tillgångar 5 783 5 061 5 095 3 410 3 711 3 355 3 192 2 474 2 505 2 535
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 929 1 837 1 429 1 425 1 582 1 451 1 009 820 827 544
Obeskattade reserver 92 213 213 423 355 200 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 520 583 1 159 53 10 332 355 163 323 605
Kortfristiga skulder 3 242 2 429 2 295 1 508 1 764 1 372 1 828 1 491 1 355 1 386
Skulder och eget kapital 5 783 5 061 5 095 3 410 3 711 3 355 3 192 2 474 2 505 2 535
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 680 550 573 380 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 767 2 926 2 868 1 912 2 132 1 285 1 016 714 772 619
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 1 182 1 060 958 781 793 803 674 592 578 450
Utdelning till aktieägare 0 200 0 0 300 120 0 0 0 0
Omsättning 17 843 17 074 15 714 12 730 12 968 13 256 11 601 9 745 9 691 9 648
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 0 8 5 5 6 5 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 530 - 1 964 2 546 2 594 2 209 2 320 2 436 2 423 2 412
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 566 - 481 543 592 470 452 477 436 363
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 339 4 637 -93 297 653 876 299 25 438 188
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,09% 8,27% 23,44% -1,84% -2,17% 14,27% 19,05% 0,56% 0,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,17% 11,44% -3,00% 8,12% 17,08% 25,51% 8,74% 0,93% 17,33% 7,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,69% 3,40% -0,97% 2,18% 4,89% 6,46% 2,40% 0,24% 4,48% 1,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 43,57% 100,00% 45,32% 45,97% 47,40% 46,76% 40,60% 40,60% 39,42% 37,38%
Rörelsekapital/omsättning 13,81% 14,67% 16,69% 14,67% 14,59% 14,39% 10,94% 9,93% 11,85% 11,85%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,60% 39,58% 31,31% 50,93% 49,68% 47,64% 31,61% 33,14% 33,01% 21,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 25,60% 15,48% 21,31% 21,29% 11,11% 17,42% 13,18% 21,40% 20,52% 17,75%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...