Visa allt om Stockholm Videostream AB
Visa allt om Stockholm Videostream AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 882 1 027 1 021 1 126 822 1 391 945 953 776 891
Övrig omsättning - 25 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -61 104 128 306 49 531 184 194 125 150
Resultat efter finansnetto 32 97 67 352 79 505 191 217 140 80
Årets resultat 29 136 166 233 63 259 140 164 79 8
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 2 12 22 34 39
Omsättningstillgångar 1 247 1 307 1 274 1 468 1 309 1 581 1 292 1 107 874 916
Tillgångar 1 247 1 307 1 274 1 468 1 309 1 584 1 304 1 129 909 955
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 440 612 626 616 543 624 495 485 447 468
Obeskattade reserver 0 0 90 262 202 202 65 67 70 39
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 806 695 558 589 564 757 744 577 392 449
Skulder och eget kapital 1 247 1 307 1 274 1 468 1 309 1 584 1 304 1 129 909 955
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - - - 329 0 306 312 312 335
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 405 360 360 0 297 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 167 152 154 149 141 139 144 145 151
Utdelning till aktieägare 150 200 150 156 160 145 130 130 125 100
Omsättning 882 1 052 1 021 1 126 822 1 391 945 953 776 891
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 882 1 027 1 021 1 126 822 1 391 945 953 776 891
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 659 714 532 669 577 577 456 589 457 556
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -61 104 128 306 51 541 196 206 141 160
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -14,12% 0,59% -9,33% 36,98% -40,91% 47,20% -0,84% 22,81% -12,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,57% 7,96% 10,05% 24,11% 6,11% 33,52% 14,65% 19,22% 15,62% 16,86%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,63% 10,13% 12,54% 31,44% 9,73% 38,17% 20,21% 22,77% 18,30% 18,07%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 99,51% 98,92% 100,00% 99,27% 99,35% 100,00% 99,90% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 50,00% 59,59% 70,13% 78,06% 90,63% 59,24% 57,99% 55,61% 62,11% 52,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,28% 46,82% 54,65% 55,88% 52,86% 48,79% 41,63% 47,33% 54,72% 51,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 154,71% 188,06% 228,32% 249,24% 232,09% 208,85% 173,66% 191,85% 222,96% 204,01%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...