Visa allt om Svenska Industrifastigheter AB
Visa allt om Svenska Industrifastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 933 1 001 894 1 930 3 830 4 496 2 537 8 090 17 852 11 563
Övrig omsättning - - - - - 1 250 1 000 3 487 30 -
Rörelseresultat (EBIT) -209 -106 -253 -65 578 2 262 1 370 5 323 2 229 311
Resultat efter finansnetto 1 170 -612 48 -162 765 846 1 637 5 162 1 993 293
Årets resultat 1 030 540 385 5 535 17 1 069 2 802 1 040 112
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 486 3 765 3 610 3 592 3 802 3 713 3 950 4 480 3 838 1 157
Omsättningstillgångar 6 805 5 735 6 866 7 020 7 884 7 778 8 680 6 972 4 892 3 745
Tillgångar 10 291 9 500 10 476 10 612 11 686 11 491 12 630 11 452 8 730 4 902
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 231 5 364 5 224 5 054 5 349 5 115 5 448 4 529 2 027 1 087
Obeskattade reserver 1 156 1 329 2 405 2 799 2 973 2 930 2 599 2 453 1 130 606
Avsättningar (tkr) 619 543 471 389 339 245 248 196 94 101
Långfristiga skulder 2 070 2 121 2 172 2 223 2 274 2 325 2 376 2 427 2 478 637
Kortfristiga skulder 216 143 204 147 751 877 1 960 1 847 3 003 2 472
Skulder och eget kapital 10 291 9 500 10 476 10 612 11 686 11 491 12 630 11 452 8 730 4 902
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 419 861
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 380 330
Löner till övriga anställda 345 234 282 843 1 450 1 500 917 484 1 952 1 448
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 97 127 120 353 470 247 313 199 837 763
Utdelning till aktieägare 700 400 400 300 300 300 150 150 300 100
Omsättning 933 1 001 894 1 930 3 830 5 746 3 537 11 577 17 882 11 563
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 4 5 4 3 3 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 467 501 447 483 766 1 124 846 2 697 2 550 1 927
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 222 181 200 284 376 476 417 211 435 515
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -73 52 -78 184 863 2 513 1 595 5 545 2 487 442
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,79% 11,97% -53,68% -49,61% -14,81% 77,22% -68,64% -54,68% 54,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,94% 3,26% 1,42% -0,17% 8,07% 20,59% 14,45% 46,71% 25,57% 7,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 131,73% 30,97% 16,67% -0,93% 24,62% 52,62% 71,94% 66,12% 12,50% 2,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,79% 99,50% 95,64% 97,56% 98,28% 87,61% 100,00% 48,99% 39,61% 43,54%
Rörelsekapital/omsättning 706,22% 558,64% 745,19% 356,11% 186,24% 153,49% 264,88% 63,35% 10,58% 11,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,31% 67,37% 67,77% 68,20% 64,52% 63,31% 58,30% 55,33% 32,54% 31,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 3 150,46% 4 010,49% 3 365,69% 4 775,51% 1 049,80% 886,89% 442,86% 377,48% 112,09% 118,04%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...