Visa allt om Foc-Con AB
Visa allt om Foc-Con AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 349 3 477 3 620 4 621 3 883 8 120 3 992 5 150 6 477 6 049
Övrig omsättning 88 153 20 24 99 76 7 4 109 72
Rörelseresultat (EBIT) 46 48 102 241 112 1 155 321 201 1 022 568
Resultat efter finansnetto 46 50 106 246 284 1 180 322 203 1 054 600
Årets resultat 5 51 220 72 217 716 128 128 574 592
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 33 63 93 191 298 352
Omsättningstillgångar 1 145 1 525 1 632 2 093 1 950 3 901 1 905 2 422 2 488 2 135
Tillgångar 1 145 1 525 1 632 2 093 1 982 3 964 1 998 2 614 2 787 2 486
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 431 425 594 529 609 1 109 537 537 983 1 000
Obeskattade reserver 321 321 374 597 494 514 385 294 298 88
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 394 779 664 968 879 2 341 1 077 1 783 1 506 1 398
Skulder och eget kapital 1 145 1 525 1 632 2 093 1 982 3 964 1 998 2 614 2 787 2 486
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 1 939 589 1 171 980 1 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 623 150 400 - 0
Löner till övriga anställda - 1 245 1 284 1 828 1 325 1 488 640 710 1 306 850
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 0 - 0 - -
Sociala kostnader - 550 565 772 654 1 372 612 892 1 023 954
Utdelning till aktieägare 0 0 220 155 152 716 144 128 573 591
Omsättning 2 437 3 630 3 640 4 645 3 982 8 196 3 999 5 154 6 586 6 121
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 587 869 905 1 155 777 1 624 998 1 288 1 619 1 512
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 253 489 463 654 391 968 421 684 838 800
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 46 52 102 246 143 1 212 420 308 1 126 661
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -32,44% -3,95% -21,66% 19,01% -52,18% 103,41% -22,49% -20,49% 7,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,02% 3,21% 6,50% 11,75% 14,38% 29,79% 16,12% 7,77% 37,96% 24,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,96% 1,41% 2,93% 5,32% 7,34% 14,54% 8,07% 3,94% 16,33% 9,92%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 31,97% 21,46% 26,74% 24,35% 27,58% 19,21% 20,74% 12,41% 15,16% 12,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,51% 44,29% 54,27% 47,52% 49,10% 37,53% 41,08% 28,83% 42,97% 42,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 290,61% 195,76% 245,78% 216,22% 221,84% 166,64% 176,88% 135,84% 165,21% 152,72%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...