Visa allt om PCN Fastighetsservice AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 29 091 26 805 29 619 57 375 34 846 31 530 35 189 38 659 29 822 33 120
Övrig omsättning 449 540 114 181 162 645 398 969 339 394
Rörelseresultat (EBIT) 1 607 1 700 1 532 2 318 257 442 1 596 1 776 451 538
Resultat efter finansnetto 1 606 1 690 1 532 2 317 255 437 1 596 1 768 421 491
Årets resultat 1 247 1 329 1 194 1 808 188 911 1 380 1 365 429 380
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 022 1 019 816 197 85 162 152 122 2 844 2 883
Omsättningstillgångar 6 760 6 789 6 384 12 059 9 104 6 400 10 494 9 908 8 679 7 047
Tillgångar 7 782 7 809 7 201 12 256 9 190 6 562 10 646 10 030 11 523 9 931
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 193 2 947 3 117 3 424 1 616 2 427 2 517 2 537 2 271 2 242
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 742 896 1 000 1 139
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 1 885 1 885
Kortfristiga skulder 4 589 4 862 4 083 8 832 7 574 4 134 7 388 6 598 6 368 4 664
Skulder och eget kapital 7 782 7 809 7 201 12 256 9 190 6 562 10 646 10 030 11 523 9 931
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - - - 1 442 1 911
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - 300
Löner till övriga anställda - - - 0 - - - 10 623 8 809 7 882
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 - - - 3 874 3 406 3 274
Utdelning till aktieägare 1 000 1 000 1 500 1 500 0 1 000 1 000 400 400 400
Omsättning 29 540 27 345 29 733 57 556 35 008 32 175 35 587 39 628 30 161 33 514
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 17 19 20 21 30 30 30 30 28
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 616 1 577 1 559 2 869 1 659 1 051 1 173 1 289 994 1 183
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 687 706 633 686 622 481 470 491 463 472
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 821 1 836 1 601 2 378 295 490 1 630 1 868 540 752
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,53% -9,50% -48,38% 64,65% 10,52% -10,40% -8,98% 29,63% -9,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,65% 21,77% 21,27% 18,91% 2,80% 6,74% 14,99% 17,72% 4,03% 5,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,52% 6,34% 5,17% 4,04% 0,74% 1,40% 4,54% 4,60% 1,56% 1,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,93% 59,03% 53,65% 32,11% 44,73% 52,73% 50,32% 47,65% 53,54% 47,04%
Rörelsekapital/omsättning 7,46% 7,19% 7,77% 5,62% 4,39% 7,19% 8,83% 8,56% 7,75% 7,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,03% 37,74% 43,29% 27,94% 17,58% 36,99% 29,08% 32,26% 26,48% 31,52%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 147,31% 139,63% 156,36% 136,54% 120,20% 154,81% 142,04% 150,17% 136,29% 151,09%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!