Visa allt om Coffee Pro AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 74 172 32 014 32 590 50 253 52 776 60 276 54 239 50 590 46 771 42 823
Övrig omsättning 917 3 557 274 0 294 63 240 195 62 94
Rörelseresultat (EBIT) 2 578 -3 447 -6 605 -7 113 -4 615 1 177 151 503 1 360 388
Resultat efter finansnetto 2 593 -3 846 -6 679 -7 346 -4 873 1 130 210 489 1 330 419
Årets resultat 6 073 -3 846 -3 604 -637 -31 640 155 312 789 285
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 193 2 944 3 136 4 310 4 945 5 718 6 267 6 048 4 685 4 307
Omsättningstillgångar 10 496 10 050 9 814 11 807 12 331 16 778 14 004 13 751 14 894 11 395
Tillgångar 12 688 12 994 12 950 16 117 17 276 22 496 20 271 19 799 19 579 15 702
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 942 1 869 1 850 5 454 6 091 6 123 5 483 5 328 5 016 5 403
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 1 170 875 875 812 520
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 746 11 124 11 100 10 663 11 184 15 203 13 914 13 596 13 751 9 780
Skulder och eget kapital 12 688 12 994 12 950 16 117 17 276 22 496 20 271 19 799 19 579 15 702
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 8 894 8 769 8 674
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 0 3 141 3 050 3 003
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 75 089 35 571 32 864 50 253 53 070 60 339 54 479 50 785 46 833 42 917
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 17 20 24 24 25 25 25 25 25
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 706 1 883 1 630 2 094 2 199 2 411 2 170 2 024 1 871 1 713
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 565 585 472 577 597 567 563 527 509 492
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 329 -2 802 -6 002 -6 201 -3 583 2 195 1 183 1 274 2 065 1 035
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 131,69% -1,77% -35,15% -4,78% -12,44% 11,13% 7,21% 8,17% 9,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,67% -26,52% -51,00% -43,97% -26,42% 5,41% 1,29% 2,88% 7,12% 2,78%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,54% -10,76% -20,27% -14,10% -8,65% 2,02% 0,48% 1,13% 2,98% 1,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 29,21% 38,90% 39,87% 38,50% 43,23% 47,30% 48,51% 49,16% 52,29% 51,40%
Rörelsekapital/omsättning 7,75% -3,35% -3,95% 2,28% 2,17% 2,61% 0,17% 0,31% 2,44% 3,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,59% 14,38% 14,29% 33,84% 35,26% 31,27% 30,42% 30,36% 28,85% 36,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 221,15% 52,00% 50,18% 54,75% 57,36% 70,94% 57,02% 53,98% 57,32% 67,07%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!