Visa allt om Citycon Liljeholmstorget Galleria AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 210 590 193 716 189 216 193 299 188 233 179 288 170 859 163 781 157 698 149 666
Övrig omsättning 0 0 33 84 364 52 959 2 552 414 308
Rörelseresultat (EBIT) 92 313 87 003 87 238 44 948 40 030 28 526 24 268 10 587 60 055 59 981
Resultat efter finansnetto 64 457 63 864 60 063 26 180 19 796 6 984 1 055 -14 494 25 906 18 289
Årets resultat 94 678 24 594 -7 198 -20 080 -2 353 -841 -6 285 -3 340 25 922 18 289
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 206 868 1 231 286 1 251 925 1 278 231 1 359 781 1 435 915 1 521 167 1 603 625 1 622 095 1 659 154
Omsättningstillgångar 71 711 85 710 78 862 72 966 68 599 38 368 60 488 62 221 15 044 13 491
Tillgångar 1 278 579 1 316 996 1 330 787 1 351 197 1 428 380 1 474 283 1 581 655 1 665 846 1 637 139 1 672 645
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 127 677 33 000 8 407 15 603 35 683 38 037 38 878 45 163 48 503 22 581
Obeskattade reserver 22 345 23 039 21 302 0 0 11 861 14 032 0 0 0
Avsättningar (tkr) 32 953 62 479 56 147 32 694 27 735 2 265 2 268 3 960 3 114 3 131
Långfristiga skulder 912 706 1 032 706 1 097 706 1 187 706 1 282 706 1 345 206 1 478 206 1 558 206 1 461 560 1 496 560
Kortfristiga skulder 182 898 165 771 147 225 115 193 82 256 76 914 48 271 58 517 123 962 150 373
Skulder och eget kapital 1 278 579 1 316 996 1 330 787 1 351 197 1 428 380 1 474 283 1 581 655 1 665 846 1 637 139 1 672 645
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 210 590 193 716 189 249 193 383 188 597 179 340 171 818 166 333 158 112 149 974
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - - - 0 0 - 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 134 149 128 585 128 250 133 768 130 981 120 234 119 484 106 630 104 732 97 931
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,71% 2,38% -2,11% 2,69% 4,99% 4,93% 4,32% 3,86% 5,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,23% 6,61% 6,56% 3,33% 2,80% 1,93% 1,53% 0,64% 3,67% 3,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 43,89% 44,91% 46,11% 23,26% 21,27% 15,91% 14,20% 6,47% 38,11% 40,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -52,80% -41,33% -36,13% -21,85% -7,26% -21,50% 7,15% 2,26% -69,07% -91,46%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 11,35% 3,87% 1,88% 1,15% 2,50% 3,21% 3,15% 2,71% 2,96% 1,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 39,21% 51,70% 53,57% 63,34% 83,40% 49,88% 125,31% 106,33% 12,14% 8,97%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!