Visa allt om Nytida Provita AB
Visa allt om Nytida Provita AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 23 047 21 679 22 520 18 312 21 392 22 439 25 025 26 109 26 936 25 905
Övrig omsättning 1 258 1 239 864 925 594 764 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 440 3 404 3 470 -240 2 620 4 754 6 460 7 086 7 898 7 116
Resultat efter finansnetto 3 439 3 404 3 485 -192 2 692 4 790 6 489 7 179 8 056 7 241
Årets resultat 0 0 0 0 -17 3 515 4 844 5 344 5 842 5 256
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 235 197 284 178 131 200 5 182 5 145 4 828 5 732
Omsättningstillgångar 11 307 10 532 10 521 7 042 9 796 7 920 4 182 4 691 5 176 3 603
Tillgångar 11 542 10 729 10 805 7 220 9 927 8 120 9 364 9 836 10 004 9 335
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 675 5 675 5 675 5 675 5 675 5 692 6 894 7 044 6 973 6 126
Obeskattade reserver 12 12 12 12 12 12 0 102 191 268
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 855 5 042 5 118 1 533 4 240 2 416 2 470 2 690 2 840 2 940
Skulder och eget kapital 11 542 10 729 10 805 7 220 9 927 8 120 9 364 9 836 10 004 9 335
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 0 2 590 2 484 2 477 2 343
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 8 449 7 762 7 298 6 943 7 223 7 270 4 480 4 599 4 696 4 494
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 528 3 270 3 189 2 821 2 944 3 061 3 091 3 055 3 098 3 040
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 4 718 4 995 5 273 4 995
Omsättning 24 305 22 918 23 384 19 237 21 986 23 203 25 025 26 109 26 936 25 905
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 25 20 20 20 21 20 18 18 19 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 922 1 084 1 126 916 1 019 1 122 1 390 1 451 1 418 1 619
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 469 534 524 489 474 501 552 539 522 610
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 511 3 492 3 561 -186 2 689 4 830 6 558 7 286 8 082 7 270
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,31% -3,73% 22,98% -14,40% -4,67% -10,33% -4,15% -3,07% 3,98% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 29,80% 31,73% 32,25% -2,66% 27,15% 58,99% 69,30% 72,99% 80,53% 77,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,93% 15,70% 15,48% -1,05% 12,60% 21,35% 25,93% 27,50% 29,91% 27,95%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 89,89% 100,00% 88,80% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 23,66% 25,32% 23,99% 30,08% 25,97% 24,53% 6,84% 7,66% 8,67% 2,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,25% 52,98% 52,61% 78,73% 57,26% 70,21% 73,62% 72,38% 71,08% 67,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 193,12% 208,89% 205,57% 459,36% 231,04% 327,81% 169,31% 174,39% 182,25% 122,55%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...