Visa allt om Levad Fysiotherapi AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 1 303 2 266 2 362 2 863 3 296 3 272 3 130 3 296 3 133 3 642
Övrig omsättning 53 150 508 333 17 17 11 174 11 27
Rörelseresultat (EBIT) -1 242 230 137 161 194 77 302 363 139 7
Resultat efter finansnetto -1 264 218 136 174 193 93 302 363 139 13
Årets resultat 1 29 78 95 107 67 192 308 82 117
Balansräkningar (tkr)
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 531 734 56 53 85 96 103 60 140 126
Omsättningstillgångar 1 474 945 1 086 1 237 1 031 882 1 195 1 360 935 991
Tillgångar 2 005 1 679 1 142 1 290 1 116 977 1 298 1 420 1 076 1 116
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 340 339 310 232 237 230 319 627 470 388
Obeskattade reserver 187 187 187 152 104 54 54 0 33 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0
Långfristiga skulder 536 619 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 942 534 645 906 775 693 924 784 574 728
Skulder och eget kapital 2 005 1 679 1 142 1 290 1 116 977 1 298 1 420 1 076 1 116
Löner & utdelning (tkr)
2023-04
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 1 189 1 137 1 478
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 488 467 626
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 100 100 156 500 150 0
Omsättning 1 356 2 416 2 870 3 196 3 313 3 289 3 141 3 470 3 144 3 669
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 3 4 4 4 4 4 4 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 652 755 787 716 824 818 783 824 783 728
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 783 392 474 404 445 416 371 428 390 402
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 058 402 172 193 222 109 346 410 187 62
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -42,50% -4,06% -17,50% -13,14% 0,73% 4,54% -5,04% 5,20% -13,98% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -61,95% 13,70% 12,00% 13,64% 17,38% 9,72% 23,27% 25,56% 12,92% 1,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -95,32% 10,15% 5,80% 6,15% 5,89% 2,90% 9,65% 11,01% 4,44% 0,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,85% 98,32% 98,65% 98,67% 94,33% 93,37% 94,47% 94,60% 93,68% 93,99%
Rörelsekapital/omsättning 40,83% 18,14% 18,67% 11,56% 7,77% 5,78% 8,66% 17,48% 11,52% 7,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,23% 28,88% 39,92% 27,18% 28,51% 27,85% 27,82% 44,15% 46,07% 34,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 153,93% 172,47% 162,33% 132,45% 127,87% 124,10% 127,81% 170,92% 159,41% 133,24%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!