Visa allt om bemt AB
Visa allt om bemt AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 121 513 96 656 96 471 109 610 91 902 56 847 44 778 39 766 22 374 12 281
Övrig omsättning 549 358 260 620 917 1 025 273 28 51 176
Rörelseresultat (EBIT) 3 648 1 844 2 473 4 776 2 167 2 280 977 906 629 199
Resultat efter finansnetto 3 579 1 780 2 459 4 749 2 014 2 297 980 956 639 200
Årets resultat 3 850 466 1 214 2 676 999 1 647 590 574 434 104
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 749 822 388 551 551 890 1 409 313 148 147
Omsättningstillgångar 25 587 21 561 18 617 20 363 16 857 16 292 9 124 8 628 6 695 2 906
Tillgångar 26 336 22 383 19 006 20 914 17 408 17 182 10 533 8 941 6 843 3 053
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 008 658 1 191 2 573 894 1 971 1 571 1 202 628 194
Obeskattade reserver 0 2 905 2 445 1 730 623 164 190 82 34 26
Avsättningar (tkr) 772 332 325 303 298 115 75 58 55 50
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 232 0
Kortfristiga skulder 21 556 18 488 15 044 16 307 15 593 14 932 8 697 7 599 5 894 2 783
Skulder och eget kapital 26 336 22 383 19 006 20 914 17 408 17 182 10 533 8 941 6 843 3 053
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 1 240 1 494 970 416 60
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 17 701 14 199 14 076 13 715 11 656 6 698 5 201 4 103 3 495 2 843
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 7 060 5 703 5 469 5 203 4 779 3 531 2 748 2 066 1 644 1 277
Utdelning till aktieägare 3 900 500 1 000 2 473 794 1 647 700 0 0 0
Omsättning 122 062 97 014 96 731 110 230 92 819 57 872 45 051 39 794 22 425 12 457
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 40 34 39 37 31 19 16 13 12 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 038 2 843 2 474 2 962 2 965 2 992 2 799 3 059 1 865 1 365
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 631 594 514 528 545 620 602 558 471 467
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 797 2 032 2 734 5 029 2 379 2 503 1 125 957 670 225
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 25,72% 0,19% -11,99% 19,27% 61,67% 26,95% 12,60% 77,73% 82,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,88% 8,26% 13,09% 22,91% 11,87% 13,44% 9,40% 10,78% 9,38% 6,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,01% 1,91% 2,58% 4,37% 2,25% 4,06% 2,21% 2,42% 2,87% 1,66%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 31,46% 30,93% 31,94% 29,84% 28,29% 33,17% 33,68% 30,23% 39,85% 53,87%
Rörelsekapital/omsättning 3,32% 3,18% 3,70% 3,70% 1,38% 2,39% 0,95% 2,59% 3,58% 1,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 15,22% 13,06% 16,30% 18,40% 7,77% 12,17% 16,24% 14,10% 9,53% 6,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 113,88% 109,36% 117,30% 120,31% 102,78% 102,42% 98,17% 108,15% 106,75% 91,20%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...