Visa allt om Winab FöretagsService AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 56 510 74 528 68 385 61 088 55 986 56 093 47 375 39 320 40 863 33 979
Övrig omsättning 3 638 7 583 5 836 5 027 2 663 1 675 603 761 263 38
Rörelseresultat (EBIT) 659 796 2 119 881 1 285 1 582 1 268 1 348 1 849 914
Resultat efter finansnetto 246 626 1 930 751 1 177 1 504 1 127 1 122 1 635 793
Årets resultat 131 454 1 165 564 911 1 416 1 127 1 486 1 077 1 322
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 897 4 412 3 244 3 503 3 938 3 896 4 324 3 967 5 250 4 896
Omsättningstillgångar 14 314 15 004 17 247 13 350 11 334 12 235 9 863 8 729 11 218 8 071
Tillgångar 19 211 19 417 20 491 16 853 15 273 16 131 14 187 12 696 16 468 12 967
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 423 6 229 6 375 5 211 6 046 6 486 5 869 6 629 5 791 4 714
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 676 587
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 376 353
Långfristiga skulder 4 510 392 1 010 989 21 500 900 1 787 4 251 2 004
Kortfristiga skulder 11 278 12 795 13 105 10 654 9 204 9 146 7 418 4 280 5 374 5 309
Skulder och eget kapital 19 211 19 417 20 491 16 853 15 273 16 131 14 187 12 696 16 468 12 967
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 572 562 504 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 38 688 32 610 30 241 23 089 15 159 12 284 8 309
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 12 942 10 597 10 112 7 673 5 543 4 432 3 055
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 60 148 82 111 74 221 66 115 58 649 57 768 47 978 40 081 41 126 34 017
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 108 175 157 153 133 126 99 68 59 40
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 523 426 436 399 421 445 479 578 693 849
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 416 359 339 339 327 322 320 317 296 296
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 279 1 426 2 598 1 346 1 684 2 104 1 800 1 852 2 399 1 408
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -24,18% 8,98% 11,95% 9,11% -0,19% 18,40% 20,49% -3,78% 20,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,43% 4,10% 10,34% 5,27% 8,41% 9,89% 8,94% 10,63% 11,25% 7,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,17% 1,07% 3,10% 1,45% 2,30% 2,85% 2,68% 3,43% 4,53% 2,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 87,66% 87,77% 87,75% 90,38% 86,62% 83,53% 81,78% 73,61% 60,12% 52,18%
Rörelsekapital/omsättning 5,37% 2,96% 6,06% 4,41% 3,80% 5,51% 5,16% 11,31% 14,30% 8,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,82% 32,08% 31,11% 30,92% 39,59% 40,21% 41,37% 52,21% 38,19% 39,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 126,92% 117,26% 131,61% 125,31% 123,14% 133,77% 132,96% 178,81% 182,10% 123,70%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!