Visa allt om Bloodshy Production AB
Visa allt om Bloodshy Production AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 5 211 2 643 3 644 2 994 3 010 3 902 2 454 4 006 2 728 3 713
Övrig omsättning - - - - - 447 60 2 626 192 516
Rörelseresultat (EBIT) 3 265 431 1 363 1 455 1 508 3 218 949 5 003 894 3 178
Resultat efter finansnetto 2 276 1 434 2 159 2 246 1 606 4 811 1 284 4 215 3 107 5 707
Årets resultat 1 325 1 520 1 511 1 679 1 200 2 621 1 568 2 236 2 181 4 278
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 845 5 333 5 638 5 552 5 566 118 2 969 2 966 9 361 9 320
Omsättningstillgångar 40 081 39 365 30 416 31 447 32 454 40 282 35 725 21 324 12 872 14 407
Tillgångar 45 925 44 698 36 055 36 999 38 020 40 400 38 694 24 290 22 233 23 727
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 28 391 27 226 25 863 24 502 23 088 22 612 20 341 18 793 16 557 14 465
Obeskattade reserver 4 330 3 760 4 286 4 097 4 165 4 247 3 023 3 823 2 747 2 250
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 227 138 32 73 725 0 0 1 499 1 499
Kortfristiga skulder 13 205 13 485 5 768 8 367 10 694 12 816 15 330 1 674 1 430 5 513
Skulder och eget kapital 45 925 44 698 36 055 36 999 38 020 40 400 38 694 24 290 22 233 23 727
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 443 - - 418 0 377 340 328 628 321
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 440 431 0 358 6 25 0 95 31
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 139 138 135 179 214 189 196 173 317 148
Utdelning till aktieägare 455 160 146 0 150 373 350 0 0 89
Omsättning 5 211 2 643 3 644 2 994 3 010 4 349 2 514 6 632 2 920 4 229
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 211 2 643 3 644 2 994 3 010 3 902 1 227 4 006 2 728 3 713
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 642 758 662 684 622 681 370 547 1 079 459
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 414 580 1 529 1 578 1 596 3 247 978 5 041 1 404 3 218
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 97,16% -27,47% 21,71% -0,53% -22,86% 59,01% -38,74% 46,85% -26,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,41% 3,23% 6,00% 6,09% 5,56% 11,91% 3,74% 21,05% 14,48% 24,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 82,94% 54,60% 59,36% 75,25% 70,23% 123,30% 59,05% 127,63% 118,04% 155,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,75% 98,03% 99,42% 99,23% 99,60% 99,97% 92,62% 97,90% 99,71% 97,55%
Rörelsekapital/omsättning 515,76% 979,19% 676,40% 770,88% 722,92% 703,90% 831,09% 490,51% 419,43% 239,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,17% 67,47% 81,00% 74,38% 68,80% 63,72% 58,33% 88,70% 83,37% 67,79%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 303,53% 291,92% 527,32% 375,85% 303,48% 314,31% 233,04% 1 273,84% 900,14% 261,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...