Visa allt om Byggare J. Christensen AB
Visa allt om Byggare J. Christensen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 4 682 6 576 6 620 5 116 4 784 4 079 3 633 3 310 3 596 2 659
Övrig omsättning - 70 - 35 57 - 8 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 50 2 101 1 258 106 796 433 -4 349 535 138
Resultat efter finansnetto 53 2 106 1 265 105 797 433 -4 351 537 138
Årets resultat 54 1 271 812 100 436 236 72 186 282 75
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 19 27 57 49 15 37 28 29 53
Omsättningstillgångar 2 922 4 316 3 532 2 114 2 116 1 252 1 077 1 152 1 211 780
Tillgångar 2 937 4 335 3 558 2 171 2 165 1 268 1 113 1 180 1 240 833
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 198 1 943 1 272 711 760 513 376 404 468 286
Obeskattade reserver 1 234 1 232 764 546 580 379 269 375 285 147
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 1 0 1 1 0 8 0
Kortfristiga skulder 504 1 160 1 522 915 825 376 467 401 478 399
Skulder och eget kapital 2 937 4 335 3 558 2 171 2 165 1 268 1 113 1 180 1 240 833
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 493 430 375 289 468
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 329 1 072 1 071 1 669 1 546 1 063 1 103 974 753 474
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 407 326 323 509 481 465 479 423 339 288
Utdelning till aktieägare 600 800 600 250 150 0 100 100 250 100
Omsättning 4 682 6 646 6 620 5 151 4 841 4 079 3 641 3 310 3 596 2 659
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 5 5 5 5 5 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 561 2 192 2 207 1 023 957 816 727 662 899 665
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 588 474 475 446 401 417 427 366 356 290
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 52 2 104 1 263 111 799 439 2 361 546 152
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -28,80% -0,66% 29,40% 6,94% 17,28% 12,28% 9,76% -7,95% 35,24% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,87% 48,58% 35,61% 4,93% 36,81% 34,15% -0,36% 29,75% 43,55% 16,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,17% 32,03% 19,14% 2,09% 16,66% 10,62% -0,11% 10,60% 15,02% 5,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,21% 100,00% 100,00% 63,21% 71,45% 74,14% 73,60% 84,20% 66,43% 64,23%
Rörelsekapital/omsättning 51,64% 47,99% 30,36% 23,44% 26,99% 21,48% 16,79% 22,69% 20,38% 14,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 73,56% 66,99% 52,50% 51,29% 54,85% 62,49% 51,60% 57,12% 54,29% 47,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 579,76% 372,07% 232,06% 231,04% 256,48% 332,98% 230,62% 286,28% 253,35% 195,49%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...