Visa allt om Developing Design Sweden AB
Visa allt om Developing Design Sweden AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 72 039 61 552 61 943 54 978 57 875 47 434 46 165 43 281 90 151 78 531
Övrig omsättning 325 337 467 358 260 409 98 131 460 497
Rörelseresultat (EBIT) 3 715 2 303 1 814 5 563 4 428 1 358 2 158 1 577 5 710 5 797
Resultat efter finansnetto 3 708 2 287 1 855 5 589 4 494 1 346 2 128 1 584 5 737 5 809
Årets resultat 2 729 1 615 1 253 4 182 3 248 918 1 462 1 100 3 673 4 084
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 305 320 463 651 733 792 738 927 3 259 3 649
Omsättningstillgångar 25 541 22 448 26 827 27 813 22 583 17 994 19 657 18 722 26 851 20 631
Tillgångar 25 846 22 768 27 290 28 464 23 316 18 786 20 395 19 649 30 111 24 280
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 724 12 494 15 880 16 627 13 220 10 273 10 383 9 610 12 555 10 528
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 36 51 169 0
Avsättningar (tkr) 17 1 140 1 199 1 281 1 374 1 168 1 173 1 063 1 314 943
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 13 105 9 133 10 211 10 556 8 722 7 345 8 802 8 926 16 072 12 810
Skulder och eget kapital 25 846 22 768 27 290 28 464 23 316 18 786 20 395 19 649 30 111 24 280
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 6 464 2 034 5 762 4 913 4 091 3 990
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 28 306 0 25 638 20 823 15 685 9 120 12 726 12 332 21 130 16 688
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 15 750 0 14 308 11 090 12 005 9 838 9 786 9 406 11 967 10 330
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 72 364 61 889 62 410 55 336 58 135 47 843 46 263 43 412 90 611 79 028
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 57 52 53 51 53 45 46 47 69 60
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 264 1 184 1 169 1 078 1 092 1 054 1 004 921 1 307 1 309
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 811 747 786 718 690 660 641 587 574 580
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 903 2 478 1 996 5 793 4 680 1 663 2 484 1 921 6 720 6 188
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,04% -0,63% 12,67% -5,01% 22,01% 2,75% 6,66% -51,99% 14,80% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,41% 10,12% 6,91% 19,71% 19,38% 7,29% 10,59% 8,30% 19,33% 24,17%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,17% 3,74% 3,04% 10,21% 7,81% 2,89% 4,68% 3,77% 6,45% 7,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 86,13% 84,29% 80,69% 88,09% 89,45% 86,97% 85,40% 80,44% 61,01% 67,78%
Rörelsekapital/omsättning 17,26% 21,63% 26,82% 31,39% 23,95% 22,45% 23,51% 22,63% 11,96% 9,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,23% 54,88% 58,19% 58,41% 56,70% 54,68% 50,91% 48,91% 41,70% 43,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 194,90% 245,79% 262,73% 261,32% 255,22% 244,98% 223,32% 209,75% 166,48% 157,45%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 163 4 798 4 709 4 667 4 376 3 339 4 171 3 656 2 978 2 989
Övrig omsättning - 52 96 96 96 196 - 20 281 281
Rörelseresultat (EBIT) -613 -418 -521 -198 -501 -781 -22 102 -673 -327
Resultat efter finansnetto 10 278 2 777 2 867 2 105 704 163 571 1 646 810 444
Årets resultat 10 278 2 777 3 147 2 126 704 160 594 1 583 397 508
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 972 2 491 2 464 2 479 2 465 2 493 2 244 2 050 4 685 4 195
Omsättningstillgångar 10 584 3 250 5 454 4 552 3 386 3 165 2 717 3 860 2 797 3 281
Tillgångar 13 556 5 741 7 918 7 030 5 852 5 659 4 961 5 910 7 482 7 477
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 534 4 756 6 979 5 831 4 705 3 826 3 916 3 622 2 754 2 167
Obeskattade reserver 0 0 0 280 301 301 301 342 0 100
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 023 985 939 919 845 1 531 744 1 946 4 728 5 209
Skulder och eget kapital 13 556 5 741 7 918 7 030 5 852 5 659 4 961 5 910 7 482 7 477
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 887 842 712 759 698 724 748
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 791 1 794 935 886 717 678 676 519 626
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 483 1 264 1 184 1 109 944 950 994 778 773
Utdelning till aktieägare 5 000 2 500 5 000 2 000 1 000 300 1 000 300 400 1 000
Omsättning 5 163 4 850 4 805 4 763 4 472 3 535 4 171 3 676 3 259 3 270
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 721 1 200 1 177 1 167 1 094 1 113 1 390 1 219 993 996
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 167 843 793 759 776 838 773 821 735 733
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -594 -405 -506 -173 -473 -729 27 150 -5 -226
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,61% 1,89% 0,90% 6,65% 31,06% -19,95% 14,09% 22,77% -0,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 75,84% 48,46% 36,28% 30,04% 12,15% 2,99% 11,67% 27,97% 11,13% 6,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 199,13% 57,98% 61,01% 45,25% 16,25% 5,06% 13,88% 45,21% 27,97% 15,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 71,41% 73,24% 67,51% 73,73% 74,36% 80,71% 82,62% 90,95% 92,14% 84,58%
Rörelsekapital/omsättning 185,18% 47,21% 95,88% 77,84% 58,07% 48,94% 47,30% 52,35% -64,84% -64,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 92,46% 82,84% 88,14% 86,05% 84,19% 71,53% 83,41% 65,55% 36,81% 29,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 034,60% 329,95% 580,83% 495,32% 392,31% 206,73% 365,19% 198,36% 59,16% 62,99%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...