Visa allt om Jörgen Anderssons El i Kolbäck AB
Visa allt om Jörgen Anderssons El i Kolbäck AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 453 2 336 2 455 2 697 2 441 2 666 2 138 2 458 2 782 2 318
Övrig omsättning 38 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 82 104 -9 79 39 204 59 89 277 11
Resultat efter finansnetto 85 107 -4 124 41 190 79 162 202 8
Årets resultat 87 80 48 83 27 103 72 157 116 35
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 400 100 100 100 100 100 100 100 107 117
Omsättningstillgångar 783 1 067 1 091 1 104 958 1 182 1 048 1 102 1 124 1 037
Tillgångar 1 183 1 167 1 191 1 204 1 058 1 282 1 148 1 202 1 232 1 154
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 696 679 639 651 588 660 627 675 638 622
Obeskattade reserver 84 115 115 182 162 162 132 150 188 189
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 403 373 438 371 308 459 388 377 405 343
Skulder och eget kapital 1 183 1 167 1 191 1 204 1 058 1 282 1 148 1 202 1 232 1 154
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 742 843 781 752 723 682 717 679 621
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 2 0 5 1 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 336 418 416 388 369 351 353 348 285
Utdelning till aktieägare 80 70 40 60 20 100 70 120 120 100
Omsättning 2 491 2 336 2 455 2 697 2 441 2 666 2 138 2 458 2 782 2 318
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 227 1 168 1 228 1 349 1 221 1 333 1 069 1 229 1 391 1 159
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 630 539 631 599 570 553 520 542 517 458
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 82 104 -9 79 39 204 59 96 287 24
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,01% -4,85% -8,97% 10,49% -8,44% 24,70% -13,02% -11,65% 20,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,27% 9,17% 3,02% 10,30% 4,54% 17,00% 6,97% 13,48% 24,51% 1,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,51% 4,58% 1,47% 4,60% 1,97% 8,18% 3,74% 6,59% 10,86% 0,91%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,82% 63,87% 63,95% 63,11% 61,00% 62,04% 66,93% 62,41% 59,38% 59,40%
Rörelsekapital/omsättning 15,49% 29,71% 26,60% 27,18% 26,63% 27,12% 30,87% 29,50% 25,84% 29,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,37% 65,87% 61,18% 65,86% 66,86% 60,80% 63,09% 65,35% 62,77% 65,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 175,19% 275,07% 237,44% 282,21% 275,65% 246,84% 252,58% 272,94% 257,53% 265,31%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...