Visa allt om 2Core Aktiebolag
Visa allt om 2Core Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 541 520 1 818 2 563 230 18 314 551 1 767 1 799
Övrig omsättning - - - - 5 101 3 262 2 471 2 089 723 1 748
Rörelseresultat (EBIT) 438 227 15 -54 42 157 82 72 180 327
Resultat efter finansnetto 438 228 16 -54 36 154 81 74 182 344
Årets resultat 255 182 16 -54 26 112 128 122 201 190
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 75 151 175 94 113 133 170 146 120 174
Omsättningstillgångar 605 847 1 516 1 620 1 342 1 117 1 350 926 1 383 1 294
Tillgångar 680 998 1 691 1 714 1 456 1 250 1 519 1 072 1 503 1 468
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 382 287 105 89 143 267 282 274 321 420
Obeskattade reserver 110 0 0 0 0 0 0 95 188 292
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 146 104 196 13 173 100 400 0 0 0
Kortfristiga skulder 43 606 1 389 1 611 1 140 882 837 703 993 754
Skulder och eget kapital 680 998 1 691 1 714 1 456 1 250 1 519 1 072 1 503 1 468
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 40 121 45 423
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 88 867 1 399 2 341 1 664 1 050 862 702 500
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 29 209 376 558 406 230 229 302 388
Utdelning till aktieägare 0 160 0 0 0 150 127 120 170 300
Omsättning 541 520 1 818 2 563 5 331 3 280 2 785 2 640 2 490 3 547
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 6 5 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 541 520 303 513 77 6 105 184 589 600
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 43 127 181 356 975 697 444 406 357 472
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 438 251 50 -34 62 180 133 116 234 384
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,04% -71,40% -29,07% 1 014,35% 1 177,78% -94,27% -43,01% -68,82% -1,78% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 64,41% 22,85% 0,95% -3,09% 2,88% 12,56% 5,40% 7,56% 12,18% 23,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 80,96% 43,85% 0,88% -2,07% 18,26% 872,22% 26,11% 14,70% 10,36% 19,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,13% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 42,80%
Rörelsekapital/omsättning 103,88% 46,35% 6,99% 0,35% 87,83% 1 305,56% 163,38% 40,47% 22,07% 30,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,79% 28,76% 6,21% 5,19% 9,82% 21,36% 18,56% 32,09% 30,36% 42,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 406,98% 139,77% 109,14% 100,56% 117,72% 126,64% 161,29% 131,72% 139,27% 171,62%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...