Visa allt om Livingstone Partners AB
Visa allt om Livingstone Partners AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-03 2016-03 2015-03 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 30 794 22 914 14 151 16 856 6 922 5 165 15 000 10 861 13 094 14 056
Övrig omsättning - - - - - - - 120 90 -
Rörelseresultat (EBIT) 3 692 333 807 1 231 -5 089 -7 324 1 184 -1 316 -5 -145
Resultat efter finansnetto 13 135 3 990 1 795 8 369 -40 3 912 1 330 8 139 345 4 468
Årets resultat 9 807 3 023 1 142 6 500 -154 2 128 1 840 6 090 196 3 166
Balansräkningar (tkr)
2017-03 2016-03 2015-03 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 863 13 900 1 536 7 038 8 509 6 406 2 528 9 506 3 206 4 941
Omsättningstillgångar 16 916 4 807 14 860 10 447 4 897 4 924 7 809 6 247 3 764 5 752
Tillgångar 23 779 18 707 16 396 17 485 13 406 11 331 10 337 15 753 6 970 10 694
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 335 10 964 7 941 10 473 7 274 7 428 5 954 9 785 3 695 3 499
Obeskattade reserver 1 183 994 994 994 994 994 0 1 177 1 213 1 213
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 227 6 748 7 461 6 018 5 138 2 909 4 382 4 792 2 063 5 982
Skulder och eget kapital 23 779 18 707 16 396 17 485 13 406 11 331 10 337 15 753 6 970 10 694
Löner & utdelning (tkr)
2017-03
2016-03
2015-03
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - - 596 1 200 1 266 1 096 1 752 1 675
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 10 219 6 570 7 982 4 314 4 242 3 154 3 033 4 006 5 278
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 3 829 2 441 2 773 2 039 2 177 1 718 1 760 1 996 2 240
Utdelning till aktieägare 0 3 000 0 3 138 3 302 0 1 400 5 670 0 0
Omsättning 30 794 22 914 14 151 16 856 6 922 5 165 15 000 10 981 13 184 14 056
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 16 15 13 11 8 10 9 8 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 925 1 528 1 089 1 532 865 517 1 667 1 358 1 871 2 343
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 981 979 712 1 009 921 796 725 852 993 1 575
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 334 375 921 1 351 -4 955 -7 181 1 330 -1 256 58 -79
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 34,39% 61,92% -16,05% 143,51% 34,02% -65,57% 38,11% -17,05% -6,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 57,32% 21,90% 11,22% 48,93% 2,13% 34,54% 13,24% 51,67% 5,18% 41,88%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 44,26% 17,88% 13,00% 50,75% 4,13% 75,78% 9,13% 74,95% 2,76% 31,87%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 41,21% -8,47% 52,29% 26,28% -3,48% 39,01% 22,85% 13,40% 12,99% -1,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,99% 62,75% 53,16% 64,33% 59,72% 72,02% 57,60% 67,62% 65,54% 40,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 400,19% 71,24% 199,17% 173,60% 95,31% 169,27% 178,21% 130,36% 182,45% 96,16%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...