Visa allt om Fullersta Rör och Bygg Aktiebolag
Visa allt om Fullersta Rör och Bygg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 627 3 508 3 805 3 060 3 164 2 959 3 208 2 673 3 182 3 911
Övrig omsättning 4 513 40 40 40 40 40 40 36 36 36
Rörelseresultat (EBIT) 4 395 129 215 -130 227 220 108 190 68 277
Resultat efter finansnetto 4 387 121 197 -151 207 199 93 175 27 235
Årets resultat 2 631 97 94 -28 95 97 36 124 14 123
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 1 026 1 057 1 093 1 074 1 095 1 062 1 078 1 097 1 099
Omsättningstillgångar 6 239 992 921 997 1 121 977 1 070 800 897 1 414
Tillgångar 6 239 2 018 1 979 2 090 2 195 2 071 2 132 1 878 1 994 2 513
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 105 875 828 783 861 816 769 793 709 774
Obeskattade reserver 1 124 124 124 62 211 149 93 61 61 60
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 556 573 619 632 662 692 721 751 781
Kortfristiga skulder 2 010 464 454 625 491 445 579 303 474 897
Skulder och eget kapital 6 239 2 018 1 979 2 090 2 195 2 071 2 132 1 878 1 994 2 513
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 604 576 573 624 621 654 624
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 737 836 126 42 0 0 0 10 43
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader - 486 489 263 362 116 350 261 233 227
Utdelning till aktieägare 200 400 50 50 50 50 50 60 40 80
Omsättning 7 140 3 548 3 845 3 100 3 204 2 999 3 248 2 709 3 218 3 947
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 314 1 754 1 268 1 020 1 582 1 480 1 604 1 337 1 591 1 956
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 544 641 465 404 521 479 509 453 489 517
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 395 134 229 -105 247 243 124 210 89 302
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -25,11% -7,81% 24,35% -3,29% 6,93% -7,76% 20,01% -16,00% -18,64% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 70,48% 6,59% 10,97% -6,12% 10,57% 10,72% 5,07% 10,17% 3,71% 11,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 167,38% 3,79% 5,70% -4,18% 7,33% 7,50% 3,37% 7,15% 2,33% 7,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 61,36% 56,67% 61,58% 59,87% 57,87% 57,05% 51,15% 58,32% 51,01% 45,41%
Rörelsekapital/omsättning 160,98% 15,05% 12,27% 12,16% 19,91% 17,98% 15,31% 18,59% 13,29% 13,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,82% 48,15% 46,73% 39,78% 46,31% 44,70% 39,28% 44,62% 37,76% 32,52%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 310,40% 213,79% 202,86% 159,52% 228,31% 219,55% 184,80% 264,03% 189,24% 157,64%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...