Visa allt om pekab hisskonsult AB
Visa allt om pekab hisskonsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 666 983 724 768 920 1 748 1 352 809 766 686
Övrig omsättning 20 - - - 35 2 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 60 281 53 77 194 344 105 231 29 -331
Resultat efter finansnetto 23 254 27 47 169 343 102 231 31 -330
Årets resultat 119 257 11 27 92 183 56 184 31 -173
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 65 109 170 232 73 83 34 86 155
Omsättningstillgångar 341 639 607 528 470 676 760 617 492 436
Tillgångar 341 704 716 698 703 749 843 651 578 591
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 246 447 500 490 463 514 460 554 489 548
Obeskattade reserver 0 129 205 195 183 140 51 26 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 96 128 11 14 57 95 331 71 88 43
Skulder och eget kapital 341 704 716 698 703 749 843 651 578 591
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 359 287 163 288 304
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 300 275 250 211 247 269 204 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 94 89 84 70 89 223 173 57 102 98
Utdelning till aktieägare 120 320 310 0 0 143 130 150 120 90
Omsättning 686 983 724 768 955 1 750 1 352 809 766 686
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 2 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 666 983 724 768 920 874 451 405 383 343
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 427 413 378 338 365 468 257 135 214 205
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 70 325 113 137 229 386 137 283 98 -254
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -32,25% 35,77% -5,73% -16,52% -47,37% 29,29% 67,12% 5,61% 11,66% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,60% 40,06% 7,40% 11,03% 27,60% 46,06% 12,46% 35,64% 5,36% -55,84%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,01% 28,69% 7,32% 10,03% 21,09% 19,74% 7,77% 28,68% 4,05% -48,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,90% 96,85% 97,79% 97,79% 99,13% 99,37% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 36,79% 51,98% 82,32% 66,93% 44,89% 33,24% 31,73% 67,49% 52,74% 57,29%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 72,14% 77,79% 92,16% 91,99% 85,05% 82,40% 59,03% 88,04% 84,60% 92,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 355,21% 499,22% 5 518,18% 3 771,43% 731,58% 711,58% 229,61% 869,01% 559,09% 1 013,95%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...