Visa allt om Wasab Parkett & Bygg AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2015 är 16 månader.

Resultaträkning (tkr)
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2013-12
Nettoomsättning 58 528 46 544 34 538 28 997 24 857 17 649 14 209 12 947 14 374 11 515
Övrig omsättning 487 499 383 2 0 58 0 39 0 10
Rörelseresultat (EBIT) 6 140 6 597 3 986 831 194 65 1 105 1 137 577 101
Resultat efter finansnetto 6 132 6 587 3 915 822 180 46 1 084 1 114 452 -8
Årets resultat 328 311 199 166 326 138 444 643 329 1
Balansräkningar (tkr)
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 2 7 12 17 26 15 25 178 388
Omsättningstillgångar 15 848 13 855 11 286 7 145 6 818 5 103 5 880 4 191 3 033 3 868
Tillgångar 15 848 13 856 11 292 7 157 6 835 5 129 5 895 4 216 3 210 4 255
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 055 1 027 715 656 490 565 558 1 983 1 340 1 011
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 280 1 868 473 193 193
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 427 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 2 794
Kortfristiga skulder 14 793 12 830 10 577 6 501 6 344 4 284 3 041 1 761 1 676 2 258
Skulder och eget kapital 15 848 13 856 11 292 7 157 6 835 5 129 5 895 4 216 3 210 4 255
Löner & utdelning (tkr)
2023-04
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 0 - - 3 366 4 022 2 895
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 - - 1 085 1 007 754
Utdelning till aktieägare 350 300 0 140 0 400 2 000 0 0 0
Omsättning 59 015 47 043 34 921 28 999 24 857 17 707 14 209 12 986 14 374 11 525
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 16 15 10 10 9 10 10 11 12 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 658 3 103 3 454 2 900 2 762 1 765 1 421 1 177 1 198 886
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 594 561 718 606 567 496 427 407 426 284
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 142 6 602 3 991 836 203 79 1 115 1 137 816 196
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 25,75% 34,76% 19,11% 16,66% 40,84% 24,21% 9,75% -9,93% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 38,77% 47,63% 35,31% 11,61% 2,84% 1,27% 18,78% 26,99% 18,13% 2,37%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,50% 14,18% 11,54% 2,87% 0,78% 0,37% 7,79% 8,79% 4,05% 0,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 36,40% 41,20% 39,85% 34,68% 32,93% 44,78% 49,82% 54,28% 58,72% 55,91%
Rörelsekapital/omsättning 1,80% 2,20% 2,05% 2,22% 1,91% 4,64% 19,98% 18,77% 9,44% 13,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 6,66% 7,41% 6,33% 9,17% 7,17% 15,27% 34,18% 55,79% 46,43% 27,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 107,13% 107,99% 106,70% 109,91% 107,47% 119,12% 193,36% 237,99% 180,97% 164,66%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!