Visa allt om Tarstad Transport AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 1 664 1 551 1 570 1 351 1 236 1 286 1 299 1 306 1 248 1 221
Övrig omsättning 772 280 275 164 0 0 0 0 0 450
Rörelseresultat (EBIT) 586 369 384 4 -12 137 98 142 118 533
Resultat efter finansnetto 478 338 272 125 619 160 173 190 80 531
Årets resultat 79 234 333 243 316 107 164 148 49 114
Balansräkningar (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 535 4 404 4 511 4 946 4 879 1 422 1 260 1 516 1 744 1 888
Omsättningstillgångar 531 416 375 324 416 973 1 302 1 096 907 1 033
Tillgångar 7 066 4 820 4 886 5 270 5 295 2 395 2 562 2 612 2 651 2 922
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 804 2 025 1 790 1 457 1 214 898 841 727 629 655
Obeskattade reserver 913 537 495 645 834 623 603 616 599 583
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 374 1 785 1 869 2 051 2 299 413 615 1 025 1 230 1 435
Kortfristiga skulder 975 473 732 1 117 948 461 504 244 194 249
Skulder och eget kapital 7 066 4 820 4 886 5 270 5 295 2 395 2 562 2 612 2 651 2 922
Löner & utdelning (tkr)
2022-08
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 - 298 324
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 360 299 223 269 291 269 308 298 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 - - 0 - -
Sociala kostnader 113 92 63 85 118 94 119 117 116 125
Utdelning till aktieägare 0 300 0 0 0 0 50 50 50 75
Omsättning 2 436 1 831 1 845 1 515 1 236 1 286 1 299 1 306 1 248 1 671
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 664 1 551 1 570 1 351 1 236 1 286 1 299 1 306 1 248 1 221
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 487 401 291 364 421 376 447 433 430 458
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 128 586 854 474 282 428 369 405 380 795
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,29% -1,21% 16,21% 9,30% -3,89% -1,00% -0,54% 4,65% 2,21% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,59% 8,46% 8,10% 4,97% 13,73% 7,52% 6,79% 8,65% 5,24% 20,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 36,48% 26,31% 25,22% 19,39% 58,82% 14,00% 13,39% 17,30% 11,14% 49,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -26,68% -3,68% -22,74% -58,70% -43,04% 39,81% 61,43% 65,24% 57,13% 64,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,61% 50,70% 44,54% 37,19% 35,21% 57,78% 51,18% 46,23% 41,35% 37,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 54,46% 87,95% 51,23% 28,11% 42,83% 208,89% 256,35% 442,21% 467,53% 414,86%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!