Visa allt om S. duski AB
Visa allt om S. duski AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 682 718 835 852 899 1 068 1 237 1 303 1 262 1 029
Övrig omsättning - - - - - - 1 1 2 35
Rörelseresultat (EBIT) -5 34 -91 -11 -12 -61 33 139 -94 36
Resultat efter finansnetto -5 34 -91 -11 -12 -61 33 139 -94 36
Årets resultat -5 34 -91 -11 -12 -61 24 130 -94 36
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 4 10 22 35 53 71 19 22 16
Omsättningstillgångar 30 63 44 105 116 139 168 190 75 156
Tillgångar 34 67 53 127 151 191 239 209 96 172
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -16 -11 -44 47 58 70 131 106 -24 70
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 50 78 98 81 94 121 108 103 120 102
Skulder och eget kapital 34 67 53 127 151 191 239 209 96 172
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 212 188 176 168 168
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 183 193 400 330 300 223 149 34 136 102
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 57 79 138 113 102 149 110 75 102 89
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 682 718 835 852 899 1 068 1 238 1 304 1 264 1 064
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 682 718 418 426 450 534 619 652 631 515
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 229 235 213 167 151 196 225 141 197 168
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -5 40 -79 3 5 -43 45 150 -85 42
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,01% -14,01% -2,00% -5,23% -15,82% -13,66% -5,07% 3,25% 22,64% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -14,71% 50,75% -171,70% -8,66% -7,95% -31,94% 13,81% 66,51% -97,92% 20,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,73% 4,74% -10,90% -1,29% -1,33% -5,71% 2,67% 10,67% -7,45% 3,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 63,93% 64,76% 67,07% 65,61% 64,96% 64,79% 64,92% 59,02% 54,28% 53,55%
Rörelsekapital/omsättning -2,93% -2,09% -6,47% 2,82% 2,45% 1,69% 4,85% 6,68% -3,57% 5,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -47,06% -16,42% -83,02% 37,01% 38,41% 36,65% 54,81% 50,72% -25,00% 40,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 34,00% 58,97% 25,51% 114,81% 113,83% 102,48% 133,33% 166,99% 47,50% 129,41%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...