Visa allt om GRANAROLO NORDIC AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2016 är 18 månader.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 305 865 298 394 238 286 220 215 217 307 294 725 162 392 149 916 144 799 164 622
Övrig omsättning 4 349 5 741 3 986 4 109 3 817 2 373 830 2 707 4 723 4 938
Rörelseresultat (EBIT) 19 455 8 155 2 643 -989 4 495 3 921 439 -2 193 1 520 2 408
Resultat efter finansnetto 19 064 7 997 2 434 -2 106 4 428 3 559 311 -1 996 2 001 1 745
Årets resultat 15 378 3 564 485 -1 782 2 157 399 95 51 4 646 676
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 757 1 898 2 561 4 234 7 036 8 657 19 600 16 939 20 987 22 514
Omsättningstillgångar 97 031 82 430 77 702 67 026 52 601 49 752 42 945 34 364 32 453 34 226
Tillgångar 98 788 84 329 80 262 71 260 59 637 58 409 62 545 51 304 53 440 56 740
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 21 964 10 151 6 587 6 102 8 884 8 480 9 402 9 307 10 256 11 383
Obeskattade reserver 7 479 7 780 5 531 4 298 4 661 3 278 500 286 2 333 6 327
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 2 000 6 000 6 000 15 387 10 757 9 875 10 478
Kortfristiga skulder 69 345 66 398 68 145 58 860 40 092 40 650 37 255 30 953 30 976 28 550
Skulder och eget kapital 98 788 84 329 80 262 71 260 59 637 58 409 62 545 51 304 53 440 56 740
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 686 879 1 195 594 626 601 630
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 14 927 17 639 15 475 16 981 16 634 23 040 13 475 12 990 12 466 9 826
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 5 977 6 288 6 362 7 116 7 109 9 958 5 606 5 366 5 202 3 961
Utdelning till aktieägare 15 378 3 564 0 0 1 000 0 0 0 1 000 2 000
Omsättning 310 214 304 135 242 272 224 324 221 124 297 098 163 222 152 623 149 522 169 560
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 31 35 36 37 36 41 33 34 35 32
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 9 867 8 526 6 619 5 952 6 036 7 188 4 921 4 409 4 137 5 144
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 695 688 610 676 695 855 617 575 540 477
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 20 143 8 900 4 346 697 6 235 6 562 1 554 -1 522 2 430 2 849
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,50% 25,23% 8,21% 1,34% -26,27% 81,49% 8,32% 3,53% -12,04% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,74% 9,71% 3,31% -2,36% 8,10% 7,47% 1,46% -2,75% 5,03% 4,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,37% 2,75% 1,11% -0,76% 2,22% 1,48% 0,56% -0,94% 1,86% 1,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 21,57% 20,50% 20,62% 21,36% 24,68% 26,40% 25,45% 25,37% 29,47% 26,57%
Rörelsekapital/omsättning 9,05% 5,37% 4,01% 3,71% 5,76% 3,09% 3,50% 2,28% 1,02% 3,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,14% 19,23% 13,58% 13,27% 20,99% 18,90% 15,66% 18,58% 22,41% 28,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 109,03% 96,73% 91,90% 88,38% 105,20% 89,43% 72,39% 76,56% 76,40% 82,37%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!