Visa allt om Areco Direct Air AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 45 592 37 835 29 067 29 037 29 542 21 762 13 834 16 461 18 499 19 459
Övrig omsättning 212 432 309 30 144 50 206 237 204 34
Rörelseresultat (EBIT) 3 533 2 007 1 384 73 2 383 1 990 -719 -994 96 166
Resultat efter finansnetto 3 525 1 983 1 381 73 2 278 1 990 -721 -989 84 129
Årets resultat -82 18 -29 -46 -52 281 1 179 -1 514 -22 114
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 440 1 803 2 131 2 339 2 827 637 864 1 267 2 058 2 876
Omsättningstillgångar 13 039 10 780 6 472 5 095 7 468 8 955 6 808 5 263 5 367 4 368
Tillgångar 14 479 12 583 8 603 7 434 10 295 9 592 7 672 6 529 7 426 7 244
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 786 2 868 2 850 2 879 2 926 2 978 2 697 1 518 3 031 3 054
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 600 850 870 1 175 980
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 11 693 9 716 5 754 4 555 7 369 6 014 4 125 4 142 3 219 3 211
Skulder och eget kapital 14 479 12 583 8 603 7 434 10 295 9 592 7 672 6 529 7 426 7 244
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - 524 556 726 537 656 498 479 438
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 7 136 8 010 7 183 5 320 4 552 4 524 5 838 6 312
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 2 664 3 442 3 097 2 325 2 103 1 931 2 015 2 080
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 45 804 38 267 29 376 29 067 29 686 21 812 14 040 16 698 18 703 19 493
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 21 23 20 23 19 15 14 15 19 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 171 1 645 1 453 1 262 1 555 1 451 988 1 097 974 885
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 652 531 543 531 593 560 532 477 448 409
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 948 2 431 1 797 600 2 752 2 254 -316 -202 913 993
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 20,50% 30,16% 0,10% -1,71% 35,75% 57,31% -15,96% -11,02% -4,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,48% 15,95% 16,09% 0,98% 23,15% 20,75% -9,37% -15,12% 1,31% 2,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,78% 5,30% 4,76% 0,25% 8,07% 9,14% -5,20% -6,00% 0,52% 0,87%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,66% 46,81% 51,91% 57,39% 55,53% 57,87% 61,72% 68,95% 70,37% 71,93%
Rörelsekapital/omsättning 2,95% 2,81% 2,47% 1,86% 0,34% 13,51% 19,39% 6,81% 11,61% 5,95%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,24% 22,79% 33,13% 38,73% 28,42% 35,93% 43,80% 33,64% 53,16% 52,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 77,92% 76,86% 65,90% 71,61% 70,17% 122,43% 130,98% 100,46% 133,58% 92,81%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!