Visa allt om Fastighets AB Unsam
Visa allt om Fastighets AB Unsam

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 39 788 34 956 39 991 40 542 37 357 35 273 35 239 36 043 34 222 35 831
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 25 219 14 035 26 005 28 784 27 508 23 181 23 401 24 841 23 378 24 232
Resultat efter finansnetto 17 545 6 534 17 229 18 696 18 226 13 692 16 170 17 496 10 702 20 166
Årets resultat 28 499 3 425 3 421 14 583 14 269 10 127 11 882 12 208 7 790 14 273
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 357 710 354 747 295 074 352 291 348 248 283 439 284 667 286 239 434 926 468 214
Omsättningstillgångar 31 552 9 043 12 13 1 604 233 132 4 11 30 939
Tillgångar 389 262 363 790 295 086 352 304 349 852 283 672 284 799 286 243 434 937 499 153
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 63 245 34 746 31 321 22 904 20 358 17 160 14 772 12 485 10 858 8 560
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 2 634 2 634 2 634 7 630 6 912 6 909 6 106 5 242 3 844 3 068
Långfristiga skulder 319 770 318 976 257 196 318 738 318 269 255 923 260 091 264 937 416 282 485 579
Kortfristiga skulder 3 613 7 434 3 935 3 032 4 313 3 680 3 830 3 579 3 953 1 946
Skulder och eget kapital 389 262 363 790 295 086 352 304 349 852 283 672 284 799 286 243 434 937 499 153
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 39 788 34 956 39 991 40 542 37 357 35 273 35 239 36 043 34 222 35 831
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 28 834 17 634 29 602 32 222 27 508 23 181 26 739 24 841 26 634 26 163
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,82% -12,59% -1,36% 8,53% 5,91% 0,10% -2,23% 5,32% -4,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,82% 4,48% 9,61% 8,91% 8,15% 8,17% 8,23% 9,24% 5,54% 4,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 66,73% 46,60% 70,90% 77,46% 76,30% 65,73% 66,51% 73,41% 70,40% 69,32%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 71,00% 100,00% 100,00% 66,41% 100,00% 100,00% 73,02%
Rörelsekapital/omsättning 70,22% 4,60% -9,81% -7,45% -7,25% -9,77% -10,49% -9,92% -11,52% 80,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,25% 9,55% 10,61% 6,50% 5,82% 6,05% 5,19% 4,36% 2,50% 1,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 873,29% 121,64% 0,30% 0,43% 37,19% 6,33% 3,45% 0,11% 0,28% 1 589,88%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...