Visa allt om Human Entrance AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 55 496 57 717 48 956 67 691 66 608 67 423 70 504 71 296 67 992 63 427
Övrig omsättning 771 484 3 552 0 0 0 19 50 15 286
Rörelseresultat (EBIT) -293 2 624 328 3 428 -577 1 142 3 373 2 870 625 -75
Resultat efter finansnetto -490 2 425 178 3 127 -824 1 035 3 283 2 747 603 -100
Årets resultat 71 1 912 121 2 437 169 778 1 853 1 561 439 33
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 961 8 366 8 691 4 472 3 813 4 077 3 967 3 464 2 833 2 752
Omsättningstillgångar 16 764 12 872 14 152 17 785 17 051 15 577 19 091 14 047 13 083 10 543
Tillgångar 24 725 21 238 22 843 22 257 20 864 19 655 23 059 17 511 15 916 13 294
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 862 7 790 5 879 5 758 3 321 5 153 6 374 4 521 2 961 2 521
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 1 560 1 560 700 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 395 340 1 890 1 749 1 737 2 429 2 535 2 519 1 939 1 720
Kortfristiga skulder 16 469 13 107 15 074 14 750 15 806 10 513 12 590 9 772 11 018 9 053
Skulder och eget kapital 24 725 21 238 22 843 22 257 20 864 19 655 23 059 17 511 15 916 13 294
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 797 789 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 15 279 13 477 12 820
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 6 609 5 507 5 213
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 2 000 0 0 0
Omsättning 56 267 58 201 52 508 67 691 66 608 67 423 70 523 71 346 68 007 63 713
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 38 38 38 40 40 40 39 40 34 33
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 460 1 519 1 288 1 692 1 665 1 686 1 808 1 782 2 000 1 922
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 692 636 559 581 580 603 575 576 591 549
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 892 3 759 1 396 4 472 243 1 872 4 094 3 517 1 427 563
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,85% 17,90% -27,68% 1,63% -1,21% -4,37% -1,11% 4,86% 7,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,02% 12,46% 1,44% 15,51% -2,66% 6,04% 14,86% 16,83% 4,56% 0,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,45% 4,59% 0,67% 5,10% -0,83% 1,76% 4,86% 4,13% 1,07% 0,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 0,53% -0,41% -1,88% 4,48% 1,87% 7,51% 9,22% 6,00% 3,04% 2,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,80% 36,68% 25,74% 25,87% 15,92% 32,41% 32,92% 28,94% 18,60% 18,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 101,79% 98,21% 93,88% 120,58% 107,88% 148,17% 151,64% 143,75% 118,74% 116,46%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!