Visa allt om CCI Valve Technology AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 32 647 39 098 22 205 167 255 400 894 407 670 488 836 560 447 429 261 568 072
Övrig omsättning 6 050 17 350 14 189 187 882 13 784 6 127 6 842 10 983 10 003 133
Rörelseresultat (EBIT) 9 218 15 350 -5 443 134 092 -28 632 -47 288 -17 594 48 779 40 737 56 743
Resultat efter finansnetto 9 215 15 662 -6 107 132 012 -33 315 -48 894 -17 741 48 787 41 002 55 148
Årets resultat 7 252 9 468 2 796 83 998 -1 511 -6 131 2 544 28 354 24 131 34 554
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 116 13 430 9 969 8 869 10 935 23 848 22 508 7 593 6 735 8 960
Omsättningstillgångar 58 267 64 393 116 635 283 823 218 747 232 113 270 955 325 825 309 871 268 541
Tillgångar 67 383 77 823 126 604 292 692 229 682 255 961 293 463 333 418 316 606 277 501
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 33 920 35 668 67 134 99 338 15 339 16 850 94 631 117 187 88 833 64 702
Obeskattade reserver 21 900 21 900 18 500 28 200 0 0 43 100 65 490 53 540 44 038
Avsättningar (tkr) 947 5 547 7 673 20 321 12 108 14 455 23 758 11 328 9 575 12 544
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 616 14 708 33 297 144 833 202 235 224 656 131 974 139 413 164 658 156 217
Skulder och eget kapital 67 383 77 823 126 604 292 692 229 682 255 961 293 463 333 418 316 606 277 501
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 2 089 2 148 1 010 888 2 511 3 455 5 031 3 114 3 729 3 238
Varav tantiem till styrelse & VD 432 125 142 22 130 203 2 569 547 550 133
Löner till övriga anställda 9 327 12 558 17 732 26 846 49 539 69 475 94 107 92 343 90 636 90 110
Varav resultatlön till övriga anställda - 108 634 0 - 0 - 4 911 3 123 1 710
Sociala kostnader 6 314 6 798 9 320 14 312 27 119 37 825 45 620 46 207 39 602 39 237
Utdelning till aktieägare 0 0 41 000 0 0 0 71 650 0 0 0
Omsättning 38 697 56 448 36 394 355 137 414 678 413 797 495 678 571 430 439 264 568 205
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 22 28 41 88 132 203 218 218 215
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 814 1 777 793 4 079 4 556 3 088 2 408 2 571 1 969 2 642
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 932 975 1 007 962 836 741 683 709 658 659
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 11 470 15 350 -5 359 134 092 -26 558 -44 179 -5 284 50 079 42 654 58 428
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -16,50% 76,08% -86,72% -58,28% -1,66% -16,60% -12,78% 30,56% -24,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,68% 20,40% -4,30% 45,81% -12,47% -18,47% -5,98% 14,67% 13,01% 20,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 28,24% 40,61% -24,51% 80,17% -7,14% -11,60% -3,59% 8,73% 9,59% 10,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 91,46% 84,22% 45,10% 50,68% 42,38% 49,82% 57,97% 58,49% 66,21% 59,04%
Rörelsekapital/omsättning 145,96% 127,08% 375,31% 83,10% 4,12% 1,83% 28,43% 33,26% 33,83% 19,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 75,69% 67,78% 64,42% 41,45% 6,68% 6,58% 43,70% 50,47% 41,25% 35,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 545,94% 435,25% 349,36% 194,57% 101,94% 84,77% 152,69% 162,22% 127,27% 123,48%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!