Visa allt om VILJAN Asperger Centrum Aktiebolag
Visa allt om VILJAN Asperger Centrum Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 35 295 26 555 23 484 24 364 23 278 23 406 23 790 21 518 19 473 12 148
Övrig omsättning 138 5 98 - - 91 - - - 110
Rörelseresultat (EBIT) 11 841 7 438 5 246 6 018 4 207 3 315 4 634 2 780 2 173 374
Resultat efter finansnetto 11 974 7 437 5 256 6 047 4 179 3 344 4 606 2 754 2 056 363
Årets resultat 0 0 0 0 2 618 1 873 3 347 1 911 1 449 613
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 011 638 211 268 446 760 1 143 2 896 1 596 948
Omsättningstillgångar 9 215 10 410 10 774 17 169 13 124 9 437 6 533 4 185 4 676 3 122
Tillgångar 10 226 11 048 10 985 17 437 13 569 10 197 7 675 7 080 6 272 4 070
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 484 6 484 6 484 6 484 6 484 5 340 3 467 2 673 1 662 814
Obeskattade reserver 600 1 514 1 481 1 489 1 476 912 143 83 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 8 29 105 173
Kortfristiga skulder 3 142 3 050 3 020 9 464 5 610 3 945 4 057 4 295 4 505 3 084
Skulder och eget kapital 10 226 11 048 10 985 17 437 13 569 10 197 7 675 7 080 6 272 4 070
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 252 0 75 2 010 2 072 2 085 1 911
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 9 301 9 427 8 460 9 068 8 923 7 005 7 080 6 325 3 496
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 514 3 740 4 242 3 802 4 506 4 887 3 712 3 942 3 595 2 478
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 1 200 900 200
Omsättning 35 433 26 560 23 582 24 364 23 278 23 497 23 790 21 518 19 473 12 258
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 30 28 28 27 28 23 24 23 22 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 177 948 839 902 831 1 018 991 936 885 810
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 555 493 507 496 506 662 567 615 577 575
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 12 099 7 544 5 402 6 334 4 518 3 753 5 067 3 105 2 305 540
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 32,91% 13,08% -3,61% 4,67% -0,55% -1,61% 10,56% 10,50% 60,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 117,10% 67,32% 47,85% 34,70% 31,31% 32,93% 60,50% 39,27% 34,76% 9,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 33,93% 28,01% 22,38% 24,83% 18,25% 14,35% 19,52% 12,92% 11,19% 3,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 95,12% 100,00% 100,00% 96,11% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 17,21% 27,72% 33,02% 31,62% 32,28% 23,46% 10,41% -0,51% 0,88% 0,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,98% 69,38% 69,54% 43,85% 55,80% 58,96% 46,55% 38,62% 26,50% 20,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 293,28% 341,31% 356,75% 181,41% 233,94% 239,21% 161,03% 97,44% 103,80% 101,23%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...