Visa allt om Mr Exclusive in Sports Media AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 4 198 2 932 1 938 2 384 3 639 5 673 4 193 3 551 3 728 3 919
Övrig omsättning 16 675 163 378 584 381 0 8 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 651 1 135 -155 937 478 493 1 583 631 1 155 1 399
Resultat efter finansnetto 1 312 497 -345 658 351 358 1 464 521 987 1 233
Årets resultat 1 032 338 -185 658 167 231 1 130 617 804 926
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 126 10 397 10 781 10 538 11 832 12 073 12 282 11 558 11 621 11 640
Omsättningstillgångar 2 314 1 932 1 530 2 419 1 729 1 893 1 984 1 728 1 975 2 379
Tillgångar 16 441 12 329 12 311 12 956 13 562 13 966 14 266 13 286 13 596 14 019
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 634 3 602 3 614 3 799 3 641 3 974 4 103 2 973 2 357 1 903
Obeskattade reserver 0 0 0 160 160 98 98 98 442 540
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 1 020 840 660 476 268 112
Långfristiga skulder 11 035 8 371 8 475 8 526 8 088 8 248 8 552 8 648 9 090 10 606
Kortfristiga skulder 771 355 222 471 652 806 853 1 090 1 439 859
Skulder och eget kapital 16 441 12 329 12 311 12 956 13 562 13 966 14 266 13 286 13 596 14 019
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 - - - 434 374 579
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 - 0 0 371 307 329
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 500 500 360 0 0 350
Omsättning 4 214 3 607 2 101 2 762 4 223 6 054 4 193 3 559 3 728 3 919
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 198 - 1 938 2 384 3 639 5 673 4 193 3 551 3 728 3 919
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 665 - 751 - 1 265 1 785 412 557 481 824
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 971 1 519 238 1 330 871 886 1 826 865 1 394 1 560
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 43,18% 51,29% -18,71% -34,49% -35,85% 35,30% 18,08% -4,75% -4,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,04% 9,25% -1,22% 7,27% 3,56% 3,57% 11,14% 4,79% 8,50% 9,99%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 39,33% 38,88% -7,74% 39,51% 13,27% 8,78% 37,90% 17,94% 30,98% 35,75%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 93,35% 98,60% 98,61% 94,42% 87,69% 84,86% 84,21% 75,98% 78,67% 86,32%
Rörelsekapital/omsättning 36,76% 53,79% 67,49% 81,71% 29,60% 19,16% 26,97% 17,97% 14,38% 38,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,19% 29,22% 29,36% 30,29% 27,77% 29,00% 29,30% 22,95% 19,87% 16,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 300,13% 544,23% 689,19% 513,59% 265,18% 234,86% 232,59% 158,53% 137,25% 276,95%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!