Visa allt om Skärplinge Begravningsbyrå AB
Visa allt om Skärplinge Begravningsbyrå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 7 973 7 459 6 850 6 822 6 070 5 482 4 398 2 224 2 295 2 211
Övrig omsättning 236 276 291 249 233 236 204 127 83 121
Rörelseresultat (EBIT) 1 959 1 507 1 201 1 122 801 656 407 93 162 185
Resultat efter finansnetto 1 957 1 510 1 202 1 127 802 609 371 86 158 190
Årets resultat 1 489 901 727 713 424 322 187 51 74 136
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 299 2 895 956 390 638 962 1 012 423 525 178
Omsättningstillgångar 3 740 5 720 10 388 2 844 1 735 1 523 1 482 1 034 601 683
Tillgångar 8 039 8 615 11 344 3 234 2 373 2 485 2 495 1 457 1 126 861
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 735 2 646 1 946 1 419 906 682 560 573 521 448
Obeskattade reserver 1 497 1 456 1 106 842 633 411 241 126 115 65
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 456 660 0 120 0
Kortfristiga skulder 2 807 4 513 8 293 974 834 936 1 034 758 369 350
Skulder och eget kapital 8 039 8 615 11 344 3 234 2 373 2 485 2 495 1 457 1 126 861
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 610 603 572 561
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 88 88 88
Löner till övriga anställda - 1 823 1 749 1 813 1 543 1 416 411 66 74 86
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 959 606 617 531 484 373 261 261 246
Utdelning till aktieägare 800 400 200 200 200 200 200 200 0 0
Omsättning 8 209 7 735 7 141 7 071 6 303 5 718 4 602 2 351 2 378 2 332
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 4 4 4 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 595 1 492 1 370 1 364 1 518 1 371 1 100 1 112 1 148 1 106
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 563 572 485 497 530 489 371 490 469 461
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 993 1 568 1 435 1 370 1 125 958 682 195 253 205
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,89% 8,89% 0,41% 12,39% 10,73% 24,65% 97,75% -3,09% 3,80% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,37% 17,53% 10,60% 34,88% 34,09% 26,64% 16,35% 6,45% 14,74% 22,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 24,57% 20,24% 17,56% 16,53% 13,33% 12,08% 9,28% 4,23% 7,23% 8,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,22% 67,03% 64,55% 65,90% 63,26% 62,08% 56,96% 60,39% 62,14% 60,06%
Rörelsekapital/omsättning 11,70% 16,18% 30,58% 27,41% 14,84% 10,71% 10,19% 12,41% 10,11% 15,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,99% 43,90% 24,76% 64,19% 57,84% 39,63% 29,56% 45,70% 53,62% 57,47%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 132,06% 125,59% 124,64% 286,04% 197,84% 154,70% 138,78% 132,19% 153,12% 185,71%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...