Visa allt om Bluetest Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2019 är 16 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 55 523 72 422 100 265 90 199 72 713 61 039 39 462 61 114 87 070 52 861
Övrig omsättning 11 700 8 843 9 789 8 427 6 172 4 911 4 769 5 646 3 299 1 467
Rörelseresultat (EBIT) -8 891 8 739 22 824 9 628 12 263 7 917 -6 429 13 484 24 907 10 335
Resultat efter finansnetto -7 949 8 878 22 023 11 172 12 234 8 124 -6 722 13 815 25 214 10 617
Årets resultat -474 7 919 14 521 6 644 6 791 4 006 13 8 799 13 955 5 422
Balansräkningar (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 34 124 30 209 27 442 23 580 21 467 17 048 15 840 14 385 10 933 4 236
Omsättningstillgångar 48 274 55 667 59 055 39 829 38 198 33 590 20 511 29 545 42 581 43 303
Tillgångar 82 398 85 876 86 498 63 409 59 665 50 638 36 351 43 930 53 513 47 539
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 53 145 48 622 42 703 31 182 26 538 23 748 19 743 21 929 28 132 29 457
Obeskattade reserver 11 503 18 840 19 605 16 427 13 849 10 396 7 678 14 810 12 330 5 036
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 749 0 329 999 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 17 750 18 414 23 440 15 799 18 949 15 496 8 931 7 192 13 053 13 047
Skulder och eget kapital 82 398 85 876 86 498 63 409 59 665 50 638 36 351 43 930 53 513 47 539
Löner & utdelning (tkr)
2022-08
2021-08
2020-08
2019-08
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 13 403 14 271 12 134 8 370
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 6 662 5 689 4 380 3 451
Utdelning till aktieägare 0 0 2 000 3 000 0 2 000 0 2 200 15 002 10 001
Omsättning 67 223 81 265 110 054 98 626 78 885 65 950 44 231 66 760 90 369 54 328
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 32 32 32 28 26 25 25 27 26 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 735 2 263 3 133 3 221 2 797 2 442 1 578 2 263 3 349 3 524
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 846 812 797 1 073 813 775 829 753 649 812
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 129 15 772 30 287 18 455 17 758 12 755 -3 497 15 826 27 368 11 372
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -23,33% -27,77% 11,16% 24,05% 19,13% 54,68% -35,43% -29,81% 64,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -8,92% 12,80% 27,89% 19,04% 21,54% 16,14% -17,57% 31,67% 47,14% 22,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -13,24% 15,18% 24,06% 13,38% 17,67% 13,39% -16,18% 22,76% 28,97% 20,17%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 80,61% 81,19% 81,67% 83,45% 80,82% 81,30% 74,85% 81,90% 79,47% 77,74%
Rörelsekapital/omsättning 54,98% 51,44% 35,52% 26,64% 26,47% 29,64% 29,34% 36,58% 33,91% 57,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 75,39% 73,73% 67,05% 69,38% 62,58% 62,91% 70,79% 76,21% 70,54% 69,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 179,76% 219,61% 192,16% 184,48% 146,80% 165,02% 155,64% 337,88% 276,73% 302,90%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!