Visa allt om Hammarby bygg & konsult AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 24 461 31 464 30 123 24 220 45 807 17 787 14 455 9 100 7 053 4 751
Övrig omsättning 0 244 24 0 0 0 0 0 20 39
Rörelseresultat (EBIT) 1 226 1 052 3 712 976 4 100 2 394 896 -244 1 565 -55
Resultat efter finansnetto 1 234 1 052 3 703 973 4 094 2 394 890 -250 1 562 -62
Årets resultat 680 587 2 136 743 3 154 2 031 486 158 882 71
Balansräkningar (tkr)
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 130 164 6 2 7 12 17 22 26 46
Omsättningstillgångar 10 473 9 013 10 751 9 996 12 218 6 996 6 052 2 552 3 954 977
Tillgångar 10 603 9 176 10 757 9 998 12 225 7 008 6 068 2 574 3 980 1 023
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 326 4 646 5 559 4 423 5 180 3 026 1 245 947 1 038 256
Obeskattade reserver 1 584 1 242 955 0 0 0 243 0 469 60
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 693 3 289 4 244 5 574 7 044 3 982 4 580 1 628 2 472 707
Skulder och eget kapital 10 603 9 176 10 757 9 998 12 225 7 008 6 068 2 574 3 980 1 023
Löner & utdelning (tkr)
2023-06
2022-06
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 1 293 1 248 1 214
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 524 514 503
Utdelning till aktieägare 1 000 1 000 1 000 0 1 500 1 000 250 0 250 100
Omsättning 24 461 31 708 30 147 24 220 45 807 17 787 14 455 9 100 7 073 4 790
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 8 9 6 6 3 3 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 077 3 933 3 347 4 037 7 635 5 929 4 818 3 033 3 527 2 376
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 721 584 512 669 639 762 655 594 891 884
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 259 1 060 3 714 981 4 105 2 399 901 -241 1 565 -55
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -22,26% 4,45% 24,37% -47,13% 157,53% 23,05% 58,85% 29,02% 48,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,64% 11,46% 34,51% 9,76% 33,54% 34,16% 14,77% -9,48% 39,32% -5,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,04% 3,34% 12,32% 4,03% 8,95% 13,46% 6,20% -2,68% 22,19% -1,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 30,54% 23,07% 32,50% 27,54% 20,74% 33,34% 26,52% 30,20% 57,85% 52,22%
Rörelsekapital/omsättning 23,63% 18,19% 21,60% 18,26% 11,30% 16,94% 10,18% 10,15% 21,01% 5,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,45% 61,19% 58,60% 44,24% 42,37% 43,18% 23,64% 36,79% 35,27% 29,60%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 223,16% 274,03% 253,32% 179,33% 173,45% 175,69% 132,14% 156,76% 159,95% 138,19%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!