Visa allt om Tilgin AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 0 13 862 59 795 53 046 128 654 123 980 104 684 100 670 80 396 72 415
Övrig omsättning 0 37 206 2 481 1 418 4 834 3 452 3 394 4 729 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -640 36 387 1 815 -1 791 1 058 7 283 1 768 10 102 -6 417 -8 670
Resultat efter finansnetto -1 249 37 606 638 -1 652 1 916 7 228 1 602 9 846 -7 239 -8 787
Årets resultat -1 249 37 606 638 -1 652 1 916 7 228 1 602 9 846 -7 239 -8 787
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 22 400 25 600 28 800 33 655 19 401 12 381 7 665 7 790
Omsättningstillgångar 1 403 66 193 13 212 21 268 31 923 33 689 30 277 31 020 26 811 28 840
Tillgångar 1 403 66 193 35 612 46 868 60 723 67 343 49 678 43 402 34 476 36 630
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 131 66 169 28 563 27 925 29 577 27 661 20 434 18 832 8 986 9 225
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 358 337 298
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 1 535 1 432 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 272 23 7 049 18 942 31 146 38 148 27 812 24 212 25 153 27 107
Skulder och eget kapital 1 403 66 193 35 612 46 868 60 723 67 343 49 678 43 402 34 476 36 630
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 0 2 068 2 079
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 0 240 868 1 721 4 973 15 881 16 168 14 400 14 131 15 573
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 - 0 -
Sociala kostnader 0 87 194 745 2 518 7 785 7 815 7 131 8 441 9 258
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 51 068 62 276 54 464 133 488 127 432 108 078 105 399 80 396 72 415
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 1 2 3 9 25 25 25 26 28
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 13 862 29 898 17 682 14 295 4 959 4 187 4 027 3 092 2 586
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 327 531 822 832 746 753 698 828 816
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -640 37 720 5 015 1 409 4 335 11 733 4 248 12 641 -1 686 -3 539
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -76,82% 12,72% -58,77% 3,77% 18,43% 3,99% 25,22% 11,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 57,92% 11,23% -1,31% 8,39% 15,54% 7,11% 23,39% -18,47% -23,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 276,59% 6,69% -1,16% 3,96% 8,44% 3,37% 10,08% -7,92% -11,91%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 15,92% 13,39% 11,64% 12,59% 33,79% 35,13% 45,18% 42,01% 41,78%
Rörelsekapital/omsättning - 477,35% 10,31% 4,38% 0,60% -3,60% 2,35% 6,76% 2,06% 2,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 9,34% 99,96% 80,21% 59,58% 48,71% 41,07% 41,13% 43,39% 26,06% 25,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 110,30% 287 795,65% 175,32% 99,82% 97,25% 75,63% 104,64% 100,12% 92,66% 76,45%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!