Visa allt om Frösunda IoF AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 39 486 39 325 37 136 35 660 73 290 186 788 292 352 210 823 103 516 95 337
Övrig omsättning 798 1 000 1 293 3 870 607 356 464 1 019 26 893
Rörelseresultat (EBIT) 9 122 10 247 4 473 -34 349 -140 39 916 75 902 47 058 23 922 30 110
Resultat efter finansnetto 9 128 10 247 3 170 -35 687 -140 39 867 75 895 47 048 15 763 30 086
Årets resultat -41 -83 -1 646 73 -11 -15 42 26 824 0 23 464
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 618 1 617 1 787 5 054 37 304 41 001 44 464 47 782 50 740 3 663
Omsättningstillgångar 33 032 33 706 33 851 33 598 7 062 14 959 42 486 39 925 14 076 36 994
Tillgångar 34 650 35 323 35 638 38 652 44 366 55 960 86 950 87 707 64 816 40 656
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 31 694 31 735 31 817 33 463 33 390 33 401 33 417 33 374 10 240 3 664
Obeskattade reserver 10 0 0 23 170 11 555 11 765 11 795 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 73 77 81 117 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 947 3 588 3 820 5 166 10 732 10 926 41 688 42 420 54 576 36 992
Skulder och eget kapital 34 650 35 323 35 638 38 652 44 366 55 960 86 950 87 707 64 816 40 656
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda - 18 168 17 992 22 554 34 715 70 221 113 492 89 523 42 205 31 518
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader - 6 182 5 867 8 734 11 084 26 042 40 291 29 922 13 533 10 762
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 40 284 40 325 38 429 39 530 73 897 187 144 292 816 211 842 103 542 96 230
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 24 26 46 39 55 115 185 156 73 58
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 645 1 513 807 914 1 333 1 624 1 580 1 351 1 418 1 644
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 938 947 522 812 835 842 830 764 758 733
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 189 10 417 4 862 -10 739 4 701 44 849 80 570 50 408 24 181 30 371
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,41% 5,89% 4,14% -51,34% -60,76% -36,11% 38,67% 103,66% 8,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,34% 29,02% 8,91% -92,27% -0,31% 71,33% 87,29% 53,65% 24,33% 74,06%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 23,12% 26,06% 8,55% -100,01% -0,19% 21,37% 25,96% 22,32% 15,23% 31,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,41% 97,28% 96,39% 89,02% 87,49% 87,43% 89,29% 90,92% 88,78% 84,23%
Rörelsekapital/omsättning 76,19% 76,59% 80,87% 79,73% -5,01% 2,16% 0,27% -1,18% -39,12% 0,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 91,49% 89,84% 89,28% 86,62% 75,56% 75,79% 48,99% 48,54% 15,80% 9,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 120,87% 939,41% 886,15% 650,37% 65,80% 136,91% 101,91% 94,12% 25,79% 100,01%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!