Visa allt om Norion Bank AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 666 666 441 520 311 400 267 568 234 387 218 665 141 665 34 935 81 286 31 644
Övrig omsättning 179 120 213 768 250 859 241 446 167 195 125 931 108 382 92 915 4 994 0
Rörelseresultat (EBIT) 239 613 174 574 155 857 196 059 134 449 101 126 69 480 47 554 20 709 7 929
Resultat efter finansnetto 239 613 174 574 155 857 132 082 134 449 101 126 69 480 47 554 20 709 7 929
Årets resultat 152 426 107 933 95 704 72 308 77 818 63 619 37 479 29 185 15 104 4 849
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 318 618 4 561 695 3 410 174 2 417 773 56 194 43 482 37 008 38 881 36 533 473
Omsättningstillgångar 233 609 183 104 148 704 1 010 999 2 029 759 1 848 530 1 444 213 579 594 299 724 161 958
Tillgångar 6 552 227 4 744 800 3 558 878 3 428 772 2 085 953 1 892 012 1 481 221 618 475 336 257 162 431
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 833 475 486 510 378 577 312 721 259 206 222 114 181 489 97 029 81 853 28 599
Obeskattade reserver 209 573 164 547 129 338 102 731 74 104 46 488 34 920 14 120 7 224 2 854
Avsättningar (tkr) 3 158 4 861 3 373 6 925 6 925 7 827 5 882 6 285 6 636 0
Långfristiga skulder 0 0 0 180 280 0 44 372 312 485 221 537 56 558 1 900
Kortfristiga skulder 5 506 021 4 088 882 3 047 590 2 826 115 1 745 718 1 571 211 946 445 279 504 183 986 129 078
Skulder och eget kapital 6 552 227 4 744 800 3 558 878 3 428 772 2 085 953 1 892 012 1 481 221 618 475 336 257 162 431
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD 9 748 9 072 9 676 9 910 8 405 7 063 5 150 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 55 719 46 348 34 238 22 573 22 573 17 855 12 350 6 444 5 082 2 050
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 27 781 23 663 20 297 15 984 12 594 10 634 6 836 2 921 2 264 1 013
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 845 786 655 288 562 259 509 014 401 582 344 596 250 047 127 850 86 280 31 644
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 136 116 100 85 68 59 53 17 14 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 902 3 806 3 114 3 148 3 447 3 706 2 673 2 055 5 806 4 521
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 686 682 642 - - - 459 585 552 445
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 251 307 185 430 173 099 212 881 150 234 113 232 85 490 48 230 21 345 8 070
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 50,99% 41,79% 16,38% 14,16% 7,19% 54,35% 305,51% -57,02% 156,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,66% 3,68% 4,38% 5,72% 6,45% 5,34% 4,69% 7,69% 6,16% 4,88%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 35,94% 39,54% 50,05% 73,27% 57,36% 46,25% 49,05% 136,12% 25,48% 25,06%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -790,86% -884,62% -930,92% -678,38% 121,18% 126,82% 351,37% 859,00% 142,38% 103,91%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 15,22% 12,96% 13,32% 11,33% 15,04% 13,55% 13,95% 17,33% 25,89% 18,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 4,24% 4,48% 4,88% 35,77% 116,27% 117,65% 152,59% 207,37% 162,91% 125,47%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!