Visa allt om Kungsleden Läkaren 1 AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 30 530 29 778 26 498 22 872 22 195 21 544 23 764 27 482 27 587 26 996
Övrig omsättning 0 35 106 9 32 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 10 103 7 798 7 269 4 483 2 097 628 3 461 8 937 10 444 10 152
Resultat efter finansnetto -652 -2 414 -1 396 -2 675 1 457 2 2 879 7 780 8 771 7 966
Årets resultat 18 768 -8 107 -4 699 -4 939 5 553 -1 672 -1 617 -1 525 -1 409 6 214
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 247 612 216 326 199 485 165 663 136 190 140 666 133 137 135 026 136 253 135 669
Omsättningstillgångar 41 326 11 820 7 252 521 9 185 143 264 387 222 1 025
Tillgångar 288 938 228 146 206 737 166 184 145 375 140 809 133 401 135 414 136 475 136 695
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 43 459 755 862 4 061 9 001 3 447 4 420 6 038 7 563 11 472
Obeskattade reserver 6 438 2 951 1 129 807 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 16 230 3 671 3 949 3 486 3 515 2 255 2 726 3 182 3 612 4 010
Långfristiga skulder 200 200 200 200 185 200 135 200 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 22 611 20 569 15 598 22 629 132 860 135 107 126 255 126 194 125 300 121 213
Skulder och eget kapital 288 938 228 146 206 737 166 184 145 375 140 809 133 401 135 414 136 475 136 695
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - 0 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda - - 0 - 0 0 0 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - 0 0 - 0 - -
Sociala kostnader - - 0 - 0 0 0 0 - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 3 500 0 0 0 0 0 2 500
Omsättning 30 530 29 813 26 604 22 881 22 227 21 544 23 764 27 482 27 587 26 996
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - 0 0 - 0 0 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 10 103 15 479 13 979 10 926 8 059 6 591 9 216 14 434 15 600 13 253
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,53% 12,38% 15,85% 3,05% 3,02% -9,34% -13,53% -0,38% 2,19% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,51% 3,42% 3,52% 2,70% 1,44% 0,45% 2,60% 6,60% 7,65% 7,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 33,22% 26,19% 27,45% 19,61% 9,45% 2,95% 14,57% 32,52% 37,87% 37,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 33,09% 26,07% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 37,61%
Rörelsekapital/omsättning 61,30% -29,38% -31,50% -96,66% -557,22% -626,46% -530,18% -457,78% -453,39% -445,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,78% 1,34% 0,84% 2,82% 6,19% 2,45% 3,31% 4,46% 5,54% 8,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 182,77% 57,47% 46,49% 2,30% 6,91% 0,11% 0,21% 0,31% 0,18% 0,85%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!