Visa allt om Sten Olofssons Åkeri AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 57 290 61 696 56 754 50 163 42 897 35 340 30 127 24 657 24 877 22 830
Övrig omsättning 2 934 2 990 1 153 588 2 137 1 100 329 18 264 464
Rörelseresultat (EBIT) 3 296 3 188 -619 -120 2 630 2 202 2 240 1 619 1 426 1 062
Resultat efter finansnetto 954 407 -3 467 -2 434 793 764 747 481 370 237
Årets resultat 954 407 -3 467 -2 434 595 588 546 394 233 123
Balansräkningar (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 71 008 74 257 73 155 65 566 47 878 44 034 30 325 27 941 17 327 14 176
Omsättningstillgångar 6 537 10 955 9 805 7 017 10 058 6 623 4 633 4 268 3 406 3 391
Tillgångar 77 545 85 212 82 960 72 583 57 936 50 657 34 958 32 208 20 733 17 566
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 268 1 314 1 207 1 174 4 008 3 413 2 825 2 380 1 986 1 753
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 57 857 55 175 65 496 60 077 44 506 41 341 27 691 25 223 14 258 11 867
Kortfristiga skulder 17 421 28 724 16 257 11 332 9 422 5 903 4 442 4 606 4 489 3 947
Skulder och eget kapital 77 545 85 212 82 960 72 583 57 936 50 657 34 958 32 208 20 733 17 566
Löner & utdelning (tkr)
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - 407 407 407 391
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 11 428 7 996 6 145 5 153 4 662 3 894
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 3 947 2 694 2 095 1 895 1 696 1 389
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 60 224 64 686 57 907 50 751 45 034 36 440 30 456 24 675 25 141 23 294
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 34 37 37 31 29 21 18 17 16 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 685 1 667 1 534 1 618 1 479 1 683 1 674 1 450 1 555 1 522
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 563 566 606 584 538 541 502 451 430 383
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 018 7 957 4 142 4 576 6 780 5 858 5 536 3 573 3 188 2 922
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,14% 8,71% 13,14% 16,94% 21,38% 17,30% 22,18% -0,88% 8,97% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,26% 3,76% -0,74% -0,16% 4,54% 4,35% 6,41% 5,04% 6,89% 6,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,76% 5,19% -1,09% -0,24% 6,13% 6,23% 7,44% 6,58% 5,74% 4,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,10% 50,77% 89,94% 88,31% 91,66% 87,50% 84,92% 83,09% 77,34% 72,58%
Rörelsekapital/omsättning -19,00% -28,80% -11,37% -8,60% 1,48% 2,04% 0,63% -1,37% -4,35% -2,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 2,92% 1,54% 1,45% 1,62% 6,92% 6,74% 8,08% 7,39% 9,58% 9,98%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 37,52% 38,14% 60,31% 61,92% 106,75% 112,20% 104,30% 92,66% 75,87% 85,91%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!