Visa allt om Stridsholmens Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2019 är 18 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 11 926 9 313 7 032 11 631 7 278 6 582 7 721 6 993 4 404 2 573
Övrig omsättning 225 21 168 11 16 0 3 0 20 0
Rörelseresultat (EBIT) 3 957 876 622 947 511 78 391 333 493 397
Resultat efter finansnetto 3 799 767 568 851 363 -60 207 137 335 289
Årets resultat 2 923 722 444 583 15 3 4 12 104 71
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 775 3 356 2 012 2 251 3 256 3 839 4 913 6 115 5 197 2 185
Omsättningstillgångar 6 700 4 570 2 773 1 834 1 831 1 375 1 815 1 398 785 615
Tillgångar 10 475 7 926 4 785 4 085 5 087 5 214 6 728 7 513 5 982 2 800
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 239 1 717 1 195 751 368 352 350 346 334 230
Obeskattade reserver 1 201 988 1 133 1 130 1 030 690 757 556 436 235
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 590 3 329 1 094 1 055 1 413 2 002 3 139 4 342 3 920 1 730
Kortfristiga skulder 2 445 1 893 1 363 1 150 2 276 2 169 2 482 2 269 1 292 605
Skulder och eget kapital 10 475 7 926 4 785 4 085 5 087 5 214 6 728 7 513 5 982 2 800
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 0 - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - 0 - - -
Löner till övriga anställda - - - - 0 - 1 426 1 297 876 428
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - 0 - - 0
Sociala kostnader - - - - 0 - 378 355 262 134
Utdelning till aktieägare 700 400 200 0 200 0 0 0 0 0
Omsättning 12 151 9 334 7 200 11 642 7 294 6 582 7 724 6 993 4 424 2 573
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 5 6 6 5 5 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 385 1 863 1 406 2 326 1 456 1 097 1 287 1 399 881 1 287
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 489 439 476 769 445 363 310 335 247 285
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 704 1 658 1 485 2 351 1 405 1 311 1 610 1 410 980 552
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 28,06% 32,44% -39,54% 59,81% 10,57% -14,75% 10,41% 58,79% 71,16% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 37,78% 11,05% 13,00% 23,18% 10,05% 1,50% 5,81% 4,43% 8,26% 14,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 33,18% 9,41% 8,85% 8,14% 7,02% 1,19% 5,06% 4,76% 11,22% 15,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 85,96% 84,03% 79,91% 75,02% 73,28% 74,96% 77,55% 63,35% 74,07% 68,83%
Rörelsekapital/omsättning 35,68% 28,74% 20,05% 5,88% -6,11% -12,06% -8,64% -12,46% -11,51% 0,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,41% 31,39% 43,44% 39,96% 23,03% 17,07% 13,98% 10,38% 11,27% 14,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 272,76% 240,04% 201,10% 157,04% 79,09% 62,01% 71,72% 46,67% 58,51% 94,88%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!