Visa allt om Univex i Alingsås AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 2 310 2 244 2 154 2 187 2 133 2 358 2 445 2 594 2 471 2 430
Övrig omsättning 4 4 241 292 373 202 60 104 151 27
Rörelseresultat (EBIT) 916 953 723 738 381 589 921 128 261 720
Resultat efter finansnetto 852 313 612 620 268 476 807 6 109 511
Årets resultat 640 -36 360 438 197 278 473 5 84 301
Balansräkningar (tkr)
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 790 7 513 7 946 8 379 8 753 9 638 8 991 9 212 9 617 9 993
Omsättningstillgångar 629 1 671 2 473 1 872 1 533 1 011 1 724 1 006 987 929
Tillgångar 8 419 9 184 10 419 10 251 10 285 10 649 10 715 10 218 10 604 10 922
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 788 5 148 5 184 4 824 4 386 4 190 4 212 3 739 3 733 3 649
Obeskattade reserver 1 015 961 744 591 529 513 394 193 193 193
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 073 2 550 3 521 3 921 4 321 4 721 5 190 5 480 5 698 5 988
Kortfristiga skulder 543 525 970 915 1 049 1 226 920 807 980 1 092
Skulder och eget kapital 8 419 9 184 10 419 10 251 10 285 10 649 10 715 10 218 10 604 10 922
Löner & utdelning (tkr)
2023-08
2022-08
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 - - - 168 124 108
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 - - - 48 62 34
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0
Omsättning 2 314 2 248 2 395 2 479 2 506 2 560 2 505 2 698 2 622 2 457
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 2 154 2 187 2 133 2 358 2 445 2 594 2 471 2 430
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 346 328 342 258 96 216 186 33
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 379 1 386 1 156 1 171 846 1 151 1 327 533 689 1 146
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,94% 4,18% -1,51% 2,53% -9,54% -3,56% -5,74% 4,98% 1,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,70% 10,38% 6,94% 7,20% 3,70% 5,53% 8,60% 1,25% 2,46% 6,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 42,64% 42,47% 33,57% 33,74% 17,86% 24,98% 37,71% 4,93% 10,56% 29,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3,72% 51,07% 69,78% 43,76% 22,69% -9,12% 32,88% 7,67% 0,28% -6,71%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 78,15% 64,22% 55,33% 51,56% 46,66% 43,10% 42,18% 38,07% 36,62% 34,79%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 115,84% 318,29% 254,95% 204,59% 146,14% 82,46% 187,39% 124,66% 100,71% 85,07%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!